ไทยจัดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปคอย่างไม่เป็นทางการ

ไทยจัดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปคอย่างไม่เป็นทางการ เพื่อนําเสนอประเด็นสําคัญและผลลัพธ์ที่ไทยจะผลักดันในเอเปค 2565 ตามแนวคิดหลัก “เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล” โดยมีโมเดลเศรษฐกิจ BCG เป็นแนวคิดเบื้องหลัง โดยถือเป็นการประชุมแรกของเอเปคที่เจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปคจะร่วมกัน วางแผนงานตลอดทั้งปีไทยจัดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปคอย่างไม่เป็นทางการ ที่ โรงแรม ดุสิต ธานี ลากูน่า และโรงแรมอมันปุรี จ.ภูเก็ต โดยมีเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปคและผู้แทนจาก 21 เขตเศรษฐกิจ สมาชิกเอเปคและสํานักเลขาธิการเอเปคเข้าร่วม และมี นายธานี ทองภักดี ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ทําหน้าที่ประธานการประชุมในฐานะประธานเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปคปี 2565 (APEC SOM Chair 2022)ที่ประชุมสนับสนุนและให้ความสําคัญกับประเด็นสําคัญของการเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทย และเห็นพ้องว่า การฟื้นฟูเศรษฐกิจยุคหลังโควิด-19 ต้องสร้างความเจริญเติบโตอย่างครอบคลุม สมดุล และยั่งยืน เน้นเปิดเสรีค้าการลงทุนและการกระชับความร่วมมือในการรวมกลุ่มเศรษฐกิจ ให้ความสําคัญกับการเร่งฟื้นฟูความเชื่อมโยงในภูมิภาคอย่างปลอดภัย ส่งเสริมการดําเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบโดยคํานึงถึงสิ่งแวดล้อม และนําเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมมาขับเคลื่อนการทํางานในทุกมิติ ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ปุตราจายา ค.ศ. 2040 และแผนปฏิบัติการ Aotearoa ทั้งนี้ ที่ประชุมได้หารือกับนายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค เพื่อรับฟังแผนงานและบูรณาการการทํางานร่วมกันระหว่างเอเปคและภาคเอกชนด้วไทยในฐานะเจ้าภาพได้นําเสนอประเด็นสําคัญและผลลัพธ์ที่จะผลักดันในเอเปค 2565เพื่อให้ เจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปคได้พิจารณาจัดทําแผนงานร่วมกัน ประกอบด้วย (1)การเปิดโอกาสด้านการค้าการลงทุนในทุกมิติเพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่ทุกภาคส่วนในสังคม ผลลัพธ์ที่คาดหวัง คือการนําบทเรียนจากโควิด-19 มาอยู่ในบทสนทนาเพื่อขับเคลื่อนการค้าการลงทุนที่ครอบคลุมและยั่งยืนในภูมิภาค (2) การฟื้นฟูความเชื่อมโยง ในภูมิภาค ทั้งการเดินทางอย่างไร้รอยต่อและปลอดภัย และการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มความเชื่อมโยงในทุกมิติ ผลลัพธ์ที่คาดหวัง คือ การส่งเสริมให้เอเปคมีมาตรฐานการเดินทางที่ปลอดภัยและสอดคล้องกัน และอํานวยความสะดวกการเดินทางให้กับบุคคลในสาขาอาชีพต่าง ๆ ให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น เพื่อให้การทําธุรกิจและกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ง่ายยิ่งขึ้น (3) ปรับสู่สมดุล เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด-19 ให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง ครอบคลุม ยั่งยืน และคํานึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยนําโมเดลการพัฒนาต่าง ๆ รวมถึง BCG มาปรับใช้ ผลลัพธ์ที่คาดหวัง คือการออกเอกสารระดับผู้นําที่ประกาศเจตนารมณ์หรือเป้าหมายร่วมกันของเอเปคในการขับเคลื่อนการทําธุรกิจอย่างรับผิดชอบและส่งเสริมความยั่งยืนการประชุมครั้งนี้เป็นครั้งแรกในรอบ 2 ปีที่เจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปคได้ประชุมแบบพบหน้ากัน สะท้อน ความสามารถของไทยในการปรับตัวและอยู่ร่วมกับโควิด-19 และความมุ่งมั่นของเอเปคในการเดินหน้าทํางาน ปรับตัวกลับสู่ภาวะปกติแบบใหม่ และร่วมกันผลักดันเอเปค 2565 ให้ประสบความสําเร็จเพื่ออนาคตที่ครอบคลุม สมดุล และยั่งยืนของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก