ไทยฮอนด้าฯ ร่วมกับ สพฐ.-ตำรวจภูเก็ต จัดกิจกรรมโครงการ “สังคมหัวแข็ง ปี 6 โรงเรียนหัวแข็ง

ไทยฮอนด้าฯ ร่วมกับ สพฐ.-ตำรวจภูเก็ต จัดกิจกรรมโครงการ “สังคมหัวแข็ง ปี 6 โรงเรียนหัวแข็ง “ครู สร้างได้” มุ่งเน้นการปลูกจิตสำนึกให้คนไทยใส่หมวกกันน็อกจนเป็นนิสัย และลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุบนท้องถนนให้เหลือน้อยที่สุด

บริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ และเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เปิดศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า ภูเก็ต นำคุณครูเข้าร่วมกิจกรรมในแบบบูรณาการความรู้เพื่อประยุกต์ใช้ ในโครงการ “สังคมหัวแข็ง ปี 6 โรงเรียนหัวแข็ง “ครู สร้างได้” โดยมีนายสมเกียรติ หงษ์เทศากร หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานบริหารทั่วไป บริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด นายพนัส บุญวัฒนสุนทร ปฏิบัติราชการแทนผู้อานวยการสานักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พ.ต.ท.สุริศักดิ์ หลีวิจิตร สารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรถลาง และนางภัทธนันท์ ตันติสิทธิพร

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานประถมศึกษาภูเก็ต คณะครู สื่อมวลชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรม ณ ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้าภูเก็ต ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

โครงการ “สังคมหัวแข็ง ปี 6 โรงเรียนหัวแข็ง “ครู สร้างได้” เป็นโครงการที่มุ่งเน้นการปลูกจิตสำนึก ให้คนไทยใส่หมวกกันน็อกจนเป็นนิสัย และลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุบนท้องถนนให้เหลือน้อยที่สุด โดยมีกฎ 3 ข้อ คือ ขี่ซ้อนเราใส่ ใกล้ไกลเราใส่ ใครไม่ใส่เราไม่ยอม โดยวางเป้าหมายเพื่อให้เกิดการปฏิบัติจริงโดยใช้ความต่อเนื่องของกิจกรรม สร้างให้เกิดความยั่งยืนในอนาคตอย่างเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้ โครงการ โรงเรียนหัวแข็ง “ครู สร้างได้” เป็นการฝึกอบรมที่เน้นคุณครูเป็นหลัก เพื่อให้คุณครูสามารถนำความรู้ ทักษะเพิ่มเติมที่หลากหลาย พร้อมทั้งอุปกรณ์และเครื่องมือ ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับโรงเรียนและชุมชน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้มีจัดขึ้นทั้งหมด 4 แห่ง ณ ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยของฮอนด้า คือ กรุงเทพ สมุทรปราการ เชียงใหม่ และภูเก็ต โดยปีนี้มีโรงเรียนสมัครเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 120 โรงเรียน

และสำหรับ สนามศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้าภูเก็ต มีโรงเรียนตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งหมด 26 โรงเรียน โดยก่อนเริ่มงานได้มีการตรวจ ATK ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน พร้อมมาตรการป้องกันโควิด 19 อย่างเข้มงวด ซึ่งความพิเศษของสนามภูเก็ตนั้น ยังได้รับเกียรติจากคณะสื่อมวลชนในพื้นที่เข้าร่วมสังเกตการณ์และทำกิจกรรมพร้อมกับคุณครูจากโรงเรียนต่างๆ อีกด้วย อาทิ การร่วมออกแบบแนวคิด หรือกิจกรรมเพื่อรณรงค์ ให้นักท่องเที่ยวและคนในพื้นที่ใส่หมวกกันน็อกจนเป็นนิสัย เพื่อยกระดับความปลอดภัยในของชาวจังหวัดภูเก็ตในฐานะเมืองท่องเที่ยวอันดับต้นๆ ของเมืองไทย ผ่านแนวความคิด “พร้อม 3 ทำ 10” อันหมายถึง โรงเรียนมีความพร้อมใน 3 ด้าน และลงมือทำใน 10 สิ่ง และการสนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพจากสื่อในพื้นที่ ในรูปแบบบูรณาการ ที่นำไปสู่ความยั่งยืนในอนาคต