ไทยเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงาน Expo 2028 Phuket, Thailand

นายธนา เวสโกสิทธิ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ได้นำนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมคณะผู้บริหารสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ เข้าเยี่ยมคารวะนาย Dimitri Kerkentzes เลขาธิการ Bureau International des Expositions (BIE) เพื่อหารือเกี่ยวกับการเสนอตัวของไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดงาน Expo 2028 Phuket, Thailand ภายใต้หัวข้อ “Future of Life: Living in Harmony, Sharing Prosperity” หรือ “L’Avenir de la Vie : Vivre en Harmonie, Partager les Prospérités”

ในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงาน Expo 2028 Phuket ประเทศไทยประสงค์เน้นย้ำและผลักดันบทบาทของประเทศไทยและจังหวัดภูเก็ตในการเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) และเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลก (Medical Tourism Destination) เพื่อเป็นเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนนวัตกรรมและการพัฒนารูปแบบการให้บริการสาธารณสุขในอนาคต เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในบริบทหลังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และเป็นเวทีในการสร้างความร่วมมือในทุกมิติต่อไป