รพ.วชิระภูเก็ตซักซ้อมการเตรียมความพร้อมฉีดวัคซีนโควิด-19 คาดว่าวัคซีนจะมาถึงต้นเดือน มี.ค.64

ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่ ลานม่วงขาว โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต มาร่วมทำการฝึกฝึกซ้อมฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 โดยมี ดร.นพ.พิทักษ์พล บุณยมาลิก ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 11 นพ.เฉลิมพงษ์ สุคนธผล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

จากการที่รัฐบาลเห็นความสำคัญของพื้นที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจนต้องหยุดชะงักไปจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 และได้จัดสรรวัคซีนโควิด-19 ให้กับจังหวัดภูเก็ตเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคฟื้นเศรษฐกิจ คืนรอยยิ้มให้ประเทศไทยนั้น จังหวัดภูเก็ตได้รับแจ้งการจัดสรรวัคซีนโควิด-19 งวดแรกจะมาถึงต้นเดือนมีนาคม 2564 นี้ จำนวน 4,000 โดส งวดที่สองและสาม จำนวน 16,000 โดส และ 48,000 โดส ในเดือนเมษายน และพฤษภาคม 2564 ตามลำดับ

ซึ่งเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการฉีดวัคซีนโควิด-19 และสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนว่าจะได้รับวัคซีนที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และ ได้รับการติดตามดูแลหลังการรับวัคซีนนั้น ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตจึงได้จัดให้มีการซ้อมขั้นตอนการรับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ณ ลานม่วงขาว โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ซึ่งได้กำหนดให้เป็นพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

สำหรับกลุ่มเป้าหมาย ของการจัดสรรวัคซีนโควิด-19 ได้แก่ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า อสม. บุคลากรด่านหน้า/เจ้าหน้าที่ที่สัมผัสผู้ป่วย ประชาชนทั่วไปและแรงงานที่มีอายุ 18-59 ปี กลุ่มผู้มีโรคประจำตัว ได้แก่ โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไตเรื้อรัง โรคหลอดเลือดสมอง มะเร็ง เบาหวาน และโรคอ้วน โดยให้แพทย์เป็นผู้ประเมินและคัดเลือกจากฐานข้อมูลการเข้ารักษาพยาบาล โดยห้ามฉีดวัคซีนโควิด-19 ในผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่อยู่ในภาวะควบคุมไม่ได้ ผู้ที่มีภาวะทางระบบประสาทอย่างรุนแรงและ หญิงตั้งครรภ์ ควรระวังการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในกลุ่มหญิงให้นมบุตร และ ผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง

สำหรับขึ้นตอน หลังจากคัดกรอง วัดไข้ ล้างมือก่อนเข้ารับบริการแล้ว มีขั้นตอนการเข้ารับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 ลงทะเบียน ขั้นตอนที่ 2 ชั่งน้ำหนัก วัดความดันโลหิต ขั้นตอนที่ 3 คัดกรอง/ซักประวัติ ประเมินความเสี่ยง ลงนามในใบยินยอมรับวัคซีน ขั้นตอนที่ 4 รอฉีดวัคซีน ขั้นตอนที่ 5 ฉีดวัคซีน ขั้นตอนที่ 6 พักสังเกตอาการ 30 นาที สแกน line official account “หมอพร้อม” ขั้นตอนที่ 7 ตรวจสอบก่อนกลับ รับเอกสารการปฏิบัติตัวหลังฉีดวัคซีน หลังจากนั้น มีการประเมินผลความครอบคลุมการฉีดวัคซีนและอาการไม่พึงประสงค์โดยติดตามหลังฉีดวัคซีน 1 วัน, 7 วัน, 30 วัน แจ้งการนัดหมายฉีดครั้งที่ 2 ห่างจากครั้งแรก 2-4 สัปดาห์ สำหรับ Sinovac และ 10-12 สัปดาห์ สำหรับ Astra Zeneca ในขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลการฉีดวัคซีนโควิด-19 สลับชนิดกัน ดังนั้น การฉีดวัคซีนทั้งสองเข็มจึงควรเป็นวัคซีนยี่ห้อเดียวกัน