รมว.กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ บูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนพร้อมข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประชุมการบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน ระหว่าง 12 กระทรวง 1 หน่วยงาน พร้อมร่วมประชุมทีม พม. One Home 6 จังหวัด (ภูเก็ต กระบี่ ตรัง พังงา ระนอง สตูล)  ย้ำแนวทางการทำงานขอให้ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ความสุขของประชาชนคือผลสัมฤทธิ์ของการทำงาน

วันที่ 13 มีนาคม 2564 นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) พร้อมด้วย คณะผู้บริหารกระทรวง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมประชุมการบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน ระหว่าง 12 กระทรวง 1 หน่วยงาน พร้อมทั้งร่วมประชุมทีม พม. One Home 6 จังหวัด (ภูเก็ต กระบี่ ตรัง พังงา ระนอง สตูล) ณ ห้องจามจุรี โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน โดยมี นายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตให้การต้อนรับและรายงานความคืบหน้า ข้อมูลการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนของจังหวัดภูเก็ต

โอกาสนี้ หัวหน้าส่วนราชการของจังหวัดภูเก็ต กระบี่ ตรัง พังงา ระนอง สตูล ได้ร่วมนำเสนอข้อมูลพื้นฐาน ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน ระหว่าง 12 กระทรวง 1 หน่วยงานต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยได้มีการแลกเปลี่ยนซักถามข้อมูลเพื่อนำไปสู่การดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวสั่งการว่า การทำงานขอให้ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ความสุขของประชาชนคือผลสัมฤทธิ์ของการทำงาน และขอให้ทุกหน่วยงานทุกจังหวัดให้ความสำคัญกับการจัดทำฐานข้อมูลของกลุ่มเปราะบางและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน โดยให้ตั้งทีมตรวจสอบพิเศษเพื่อตรวจสอบความแม่นยำถูกต้องของข้อมูลทุกประเภทของทุกจังหวัด อาทิเช่น ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตจะต้องมีการสำรวจข้อมูลความต้องการของจังหวัดภูเก็ต  การกำหนด ปัจจัยสู่ความสำเร็จตามความต้องการของพื้นที่ การกำจัดภัยคุกคามเพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายที่จังหวัดภูเก็ต และนำข้อมูลไปสู่การกำหนดการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ

ด้าน นายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตกล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส covid-19 ในช่วงปี 2563 ที่ผ่านมาและระลอกใหม่ที่กำลังเกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดภูเก็ตในวงกว้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มคนเปราะบางในสังคม ทั้งนี้จังหวัดภูเก็ตได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานกลุ่มเปราะบางในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดภูเก็ตโดยมีนิยามกลุ่มเปราะบางตามที่คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดภูเก็ต (นิยาม “กลุ่มคนเปราะบาง” ตามบริบทของจังหวัดภูเก็ต หมายถึง ผู้ประสบปัญหาทางสังคมที่มีฐานะยากจน มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ ผู้ซึ่งมีภาระ ค่าใช้จ่ายจำเป็นที่ต้องดูแลสมาชิกในครอบครัวที่อยู่ภาวะพึ่งพิง อาทิ เด็ก  คนพิการ ผู้สูงอายุ คนพิการที่ไม่มีผู้ดูแล ไม่มีอาชีพ ไม่มีรายได้ ผู้ที่เข้าไม่ถึงสิทธิสวัสดิการของรัฐ ผู้สูงอายุในครอบครัวยากจน อยู่อาศัยโดยลำพัง ไม่มีอาชีพ ไม่มีรายได้ คนที่เข้าไม่ถึงบริการทางสังคม เช่น บุคคลซึ่งไร้ที่อยู่อาศัย ผู้ติดเชื้อ HIV  ผู้ที่มีภาวะเจ็บป่วยเรื้อรัง ผู้เจ็บป่วยทางจิต ผู้ไม่มีหลักประกันสุขภาพกลุ่มชาติพันธุ์ คนไร้รากเหง้าที่อยู่ในภาวะยากลำบาก )

สำหรับจังหวัดภูเก็ตได้จัดทำข้อมูลกลุ่มเปราะบางในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตที่เป็นปัจจุบันเพื่อให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องหรือผู้ให้การสนับสนุนภาคเอกชนสามารถให้การช่วยเหลือได้อย่างเป็นระบบและตรวจสอบได้  ดำเนินการจัดเก็บข้อมูล โดยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและใช้ข้อมูล TPMAP/ ข้อมูลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและข้อมูลการช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ตเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการสำรวจกลุ่มเปราะบางในหมู่บ้านชุมชนของตนเอง  ทั้งนี้จังหวัดภูเก็ตได้ดำเนินการตรวจสอบปรับปรุงข้อมูลกลุ่มเปราะบางและมีแผนดำเนินการพัฒนาให้เป็นระบบฐานข้อมูล (Data Base) ซึ่งจะเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลกลุ่มเปราะบางของจังหวัดภูเก็ตเชื่อมโยงการทำงานจัดระบบข้อมูล TPMAP เพื่อใช้ในการวิเคราะห์วางแผนงานรวมถึงการส่งต่อการช่วยเหลือให้ประชาชนกลุ่มเปราะบางได้เข้าถึงสวัสดิการของรัฐอย่างเหมาะสม  ปัจจุบันจังหวัดภูเก็ตมีข้อมูลกลุ่มเปราะบางตามคำนิยามจำนวน 4,551 คน

นอกจากนั้น นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวง พม. ร่วมกิจกรรมการส่งเสริมการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย และมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวเด็กปฐมวัย จำนวน 320 คน นอกจากนี้ ได้มอบเกียรติบัตรแก่องค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) จำนวน 9 ราย  มอบเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จำนวน 7 กองทุน มอบบ้านพอเพียงชนบท 4 ตำบล จำนวน 30 หลัง  มอบงบประมาณโครงการบ้านมั่นคง ชุมชนท่าจีน จำนวน 191 ครัวเรือน และชุมชนกิ่งแก้ว จำนวน 433 ครัวเรือน  และมอบรถเข็นคนพิการ จำนวน 20 คัน