MOU วิสาหกิจชุมชนกับหน่วยงานทางสาธารสุข เพื่อยื่นขออนุญาตปลูกกัญชาตามนโยบายและกฎหมาย

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชกรสาธารณสุข จัดอบรมการอบรมเชิงปฎิบัติการ การพัฒนาการปลูกและแปรรูปกัญชา เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และงานวิจัย พร้อม MOU ระหว่างวิสาหกิจชุมชนกับหน่วยงานทางสาธารสุข เพื่อยื่นขออนุญาตปลูกกัญชาตามนโยบายและกฎหมายเมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 25 มีนาคม 2564 ที่ ห้องประชุมโรงแรมดารา ภูเก็ต อ.เมืองภูเก็ต นายพิทักษ์พล บุณยมาลิก ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 11 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการ การพัฒนาการปลูกและแปรรูปกัญชา เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และงานวิจัย โดยมี นายกู้ศักดิ์ กู้เกียรติกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต คณะผู้บริหาร สาธารณสุขอำเภอทั้ง 3 อำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต กลุ่มวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมนายพิทักษ์พล บุณยมาลิก ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 11 กล่าวว่า กัญชาเป็นพืชสมุนไพรที่เป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7 ) พ.ศ.2562 โดยกระทรวงสาธารณสุขได้ขับเคลื่อนนโยบายกัญชาทางการแพทย์จนสามารถปลดล็อคให้บางส่วนของกัญชาออกจากการควบคุมยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 การใช้ประโยชน์จากพืชกัญชาทางด้านการแพทย์และงานวิจัยเป็นนโยบายที่สำคัญของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อแก้ไขปัญหาการใช้กัญชาที่ผิดกฎหมายและเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการกัญชาทางแพทย์ที่ปลอดภัยผ่านงานวิจัย และควบคุมคุณภาพให้ได้มาตรฐาน โดยทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องประสานและร่วมมือกันตั้งแต่ การปลูก จนถึงการผลิตยาจากพืชกัญชาเพื่อใช้รักษาโรคตามผลวิจัยด้าน นายกู้ศักดิ์ กู้เกียรติกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า กรณีของเกษตรกรสามารถขออนุญาตปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์โดยการรวมกลุ่มกันจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน และดำเนินการขออนุญาตร่วมกันกับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างวิสาหกิจชุมชนกับหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข เพื่อขออนุญาตปลูกกัญชาไปแล้ว 3 กลุ่ม ประกอบด้วย 1.วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรเพื่อยาไทย ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะแก้ว 2.วิสาหกิจชุมชนเกษตรสมุนไพรไทยภูเก็ต ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชิงทะเล และ 3. วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรและท่องเที่ยวเชิงมุขภาพ (ภูเก็ต) ร่วมกับ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตซึ่งในวันนี้ได้มีการลงนาม MOU  การปลูกกัญชาระหว่างวิสาหกิจชุมชนกับหน่วยงานทางสาธารณสุขเพิ่มอีก 6 กลุ่ม ประกอบด้วย 1.วิสาหกิจชุมชนเกษตรยั่งยืนอำเภอถลาง ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสาคู 2.วิสาหกิจชุมชนรักษ์สุขภาพด้วยกัญ ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีสุนทร 3.วิสาหกิจชุมชนชุมชนคนรู้ใจ ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะแก้ว 4.วิสาหกิจชุมชนบ้านสวนเจริญสุขภูเก็ต ร่วมกับ โรงพยาบาลฉลอง 5.วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรภูเก็ต ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกะทู้ และ 6.วิสาหกิจชุมชนศูนย์เรียนรู้การเกษตรปลูกพืชปลอดภัยและพัฒนาชุมชนบ้านบางโจ ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่าหนิกสำหรับการอบรมในครั้งนี้ ได้มีวิทยากรที่มาบรรยายให้ความรู้ ประกอบด้วย 1.นายพิทักษ์พล บุณยมาลิก ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 11 ในหัวข้อ นโยบายกัญชาทางการแพทย์และแนวทางการปลูกกัญชาในจังหวัดภูเก็ต 2.นายธนิศ เสริมแก้ว สาธารณสุขนิเทศ เขตสุขภาพที่ 6 ในหัวข้อ การดำเนินการปลูกและแปรรูปกัญชาของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร 3.นายกิตติ โล่สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันกัญชาทางการแพทย์ และนางหทัยทิพย์ จันทรเวชกุล เภสัชกรชำนาญการ ในหัวข้อการดำเนินงานของสถาบันทางการแพทย์ และการดำเนินขออนุญาตโครงการปลูกกัญชาในระดับครัวเรือน (โครงการกัญชา 6 ต้น) ของ รพ.สต.โดนมาลัย และการผลิตยาตำรับกัญชา การสกัดน้ำมันกัญชา ของโรงพยาบาลคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ และ 4.นางสาววิภา เต็งอภิชาต ภัชกรชำนาญการ กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในหัวข้อ กฎหมายเกี่ยวกับการขออนุญาตปลูก และการปรับปรุงกัญชาในสถานบริการสาธารสุขหากผู้ประกอบการหรือผู้ใดต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพัฒนาการปลูกและการแปรรูปกัญชา เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และงานวิจัย สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียด ได้ที่ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต โทร. 076-354984