รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เร่งผลักดัน แผนการฉีดวัคซีน แผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยเที่ยวไทยและแผนการเปิดรับนักท่องเที่ยว

ที่ ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมคณะ ได้เดินทางมาประชุมหารือแนวทางมาตรการเตรียมการฟื้นฟู จังหวัดภูเก็ต โดยมี  นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต/ หัวหน้าส่วนราชการภาครัฐเอกชนที่เกี่ยวข้องนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้ได้ข้อสรุปใน 5 เรื่องที่สำคัญคือ เรื่องที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนถึง 30 มิถุนายน 2564ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตยังคงต้องพึ่งพาด้านการท่องเที่ยว แบบไทยเที่ยวไทยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว เรื่องที่ 2 แนวทางการฉีดวัคซีนและการกระจายวัคซีนโควิด 19 มาสู่จังหวัดภูเก็ตขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขได้ยืนยันว่าจะส่งวัคซีนให้จังหวัดภูเก็ตจำนวน 930,000 dose เพื่อให้จังหวัดภูเก็ตสามารถฉีดวัคซีนให้กับประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ครอบคลุม และให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตจะมีการจัดสรรวัคซีนให้เป็นไปตามเป้าหมายต่อไป

เรื่องที่ 3 จังหวัดภูเก็ตยังคงเดินหน้าส่งเสริมกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องต่อไปเช่นการส่งเสริมกิจกรรมหรอย ริม เล ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เริ่มเป็นที่รู้จักและดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาในจังหวัดภูเก็ตได้เป็นจำนวนมาก รวมถึงการส่งเสริมงานวัฒนธรรมท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทรและกิจกรรมด้านการกีฬาเรื่องที่ 4 คือการช่วยเหลือลดค่าครองชีพและการช่วยเหลือคนตกงาน กลุ่มคนเปราะบาง นอกจากมีโครงการของรัฐบาลแล้วในส่วนของจังหวัดภูเก็ตได้ช่วยเสริมเรื่องของการจัดมหกรรมสินค้าราคาถูกของกระทรวงพาณิชย์ที่จะมาร่วมกับกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวซึ่งขณะนี้ได้มอบหมายให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต ภาคเอกชนและองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้บูรณาการจัดกิจกรรมสินค้าราคาถูกเพื่อลดค่าครองชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่

สำหรับเรื่องที่ 5 การขอสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ตนพร้อมที่จะรับหน้าที่เป็นผู้ประสานงานกับส่วนกลางเพื่อนำไปสู่การอนุมัติงบประมาณ ต่างๆ ให้กับจังหวัดภูเก็ตเพื่อให้สามารถที่จะดำเนินการกิจกรรมและโครงการต่างๆต่อไปทั้งนี้ข้อมูลจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานภูเก็ต รายงานว่า การจองห้องพักในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเพิ่มมากขึ้น หรือเป็นแนวโน้มที่ดีที่เห็นถึงการฟื้นฟูด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ต

นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า อยากจะขอให้กระทรวงพาณิชย์ได้ช่วยสนับสนุนสินค้าอุปโภคบริโภค อาทิ ข้าว,ไข่ และ น้ำมัน เพื่อช่วยเหลือประชาชนในการดำรงชีวิต โดยขณะนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้ดำเนินการสำรวจจำนวนของประชาชนที่ตกงานไม่มีรายได้และว่างงานซึ่งรับลงทะเบียนในระบบออฟไลน์และออนไลน์พบว่ามีประชาชนลงทะเบียนจำนวน 14,000  คน  และที่ผ่านมาขอขอบคุณรัฐบาลที่ได้ช่วยสนับสนุนกิจกรรมหรอยริมเล ถือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและช่วยเหลือประชาชนฐานรากได้เป็นอย่างดีนายก้องศักดิ์ คู่พงศกร นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ กล่าวว่า อยากจะขอให้รัฐบาลกระทรวงแรงงาน  สนับสนุนเกี่ยวกับโครงการจ้างงานให้กับแรงงานในสถานประกอบการ โรงแรมและภาคการท่องเที่ยวเพื่อให้โรงแรมสามารถเปิดให้บริการได้