เกษตรจังหวัดภูเก็ตจัดงานรณรงค์ เกษตรในสังคมเมือง

เกษตรจังหวัดภูเก็ตจัดงานรณรงค์ เกษตรในสังคมเมืองหวังประชาสัมพันธ์การทำเกษตรในสังคมเมือง เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับสังคมเมือง ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชน

ที่ สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดงานรณรงค์เกษตรในสังคมเมือง โดยมี นายมนตรี เรืองพันธ์ เกษตรจังหวัดภูเก็ต เกษตรกรจากอำเภอเมืองภูเก็ต อำเภอกะทู้ และอำเภอถลาง หน่วยงานต่างๆ รวมทั้งประชาชนที่สนใจ เข้าร่วม

นายมนตรี กล่าวว่า ด้วยสถานการณ์ในปัจจุบัน กระแสโลกาภิวัฒน์และภาวะโลกร้อนส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ รวมถึงสภาพเศรษฐกิจ สังคม สถานการณ์ด้านโรคภัย ส่งผลให้มนุษย์ต้องมีการปรับตัวหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม ในสังคมเมืองหรือที่มีพื้นที่จำกัดหรือผู้ที่อาศัยอยู่ตามอาคาร ตึกสูงต่างๆ เริ่มให้ความสนใจและปรับตัว โดยน้อมนำหลักการ “เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา” ของศาสตร์พระราชา ประยุกต์ใช้กับการทำ เกษตรในสังคมเมือง (Urban Agriculture) ซึ่งหมายถึงการทำการเกษตรในพื้นที่เมือง และรอบ ๆ เขตพื้นที่เมือง มีทั้งการเพาะปลูกพืช การเลี้ยงปศุสัตว์ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และการปลูกป่าในพื้นที่เมืองก็ได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต ได้รับงบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต ดำเนินงานโครงการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมเกษตร ให้มีศักยภาพในการแข่งขันและสนับสนุนการท่องเที่ยว กิจกรรม จัดงานรณรงค์เกษตรในสังคมเมือง มีวัตถุประสงค์เพื่อ ถ่ายทอดความรู้ และประชาสัมพันธ์การทำเกษตรในสังคมเมือง เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับสังคมเมือง ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี

สำหรับกิจกรรมที่สำคัญในวันนี้ ประกอบด้วย การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการทำเกษตรในสังคมเมือง  การประกวดพืชผักในภาชนะ นิทรรศการและออกร้านจำหน่ายของเกษตรกร/กลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตร การถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนิทรรศการสื่อความรู้ภายใต้โครงการสร้างสุขภาคใต้ สถาบันประชาคมจังหวัดภูเก็จ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และวิทยากรเกษตรขณะที่ นายพิเชษฐ์ กล่าวว่า เกษตร คือปัจจัย 4 ของมนุษย์ ยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบัน จังหวัดภูเก็ตหรือแม้แต่สถานการณ์ทั่วโลกที่ต้องเผชิญกับ การระบาดของไวรัส COVID-19 ส่งผลกระทบต่อโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็น ด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา การท่องเที่ยว ซึ่งภูเก็ตถือเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญ ประชาชนพี่น้องชาวภูเก็ตได้รับผลกระทบ บางส่วนต้องตกงานอย่างเฉียบพลัน หรือรายได้ลดลง ต้องย้ายกลับบ้านเกิด ส่งผลกระทบไปสู่วงกว้าง สู่ทุกอาชีพ ในขณะเดียวกันประชาชน ที่มีพื้นที่ หรือพื้นที่บริเวณบ้าน เริ่มมีการปรับตัว ต้องการความรู้ด้านการเกษตรและให้ความสนใจ ด้านการเกษตรมากขึ้น โดยใช้พื้นที่เล็กๆ ปลูกพืชผักไว้บริโภค เหลือจากบริโภคก็แบ่งปันและจำหน่ายสร้างรายได้เสริม และสร้างความสุขทางใจอีกทางหนึ่ง ซึ่งการจัดงานรณรงค์เกษตรในสังคมเมือง ตามโครงการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมเกษตร ให้มีศักยภาพในการแข่งขันและสนับสนุนการท่องเที่ยว (งบพัฒนาจังหวัด ปี 64)  ถือเป็นกิจกรรมที่ดี สร้างประโยชน์ และสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เป็นอย่างยิ่ง ขอขอบคุณ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน ที่ได้ร่วมกันผลักดัน การทำเกษตรในสังคมเมือง และเกิดประโยชน์ต่อจังหวัดภูเก็ตอย่างจริงจัง