สธ.จัดหน่วยแพทย์อาสาดูแลประชาชนพื้นที่หมู่เกาะห่างไกล จ.พังงา เป็นของขวัญวันสงกรานต์

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดโครงการออกหน่วยแพทย์เฉพาะทางอาสา กรมการแพทย์ ดูแลรักษาประชาชนในพื้นที่พิเศษและหมู่เกาะ จ.พังงา ให้เข้าถึงการรักษา 6 สาขาจากแพทย์เฉพาะทาง ทั้งโรคผิวหนัง ทันตกรรม โรคตา มะเร็ง พัฒนาการเด็ก และฟื้นฟูสมรรถภาพ เป็นของขวัญวันสงกรานต์ พร้อมมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ และอบรมบุคลากรโรงพยาบาลและ รพสต.”ชัยพัฒน์” 5 แห่งที่ โรงพยาบาลท้ายเหมืองชัยพัฒน์ จังหวัดพังงา  ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดโครงการหน่วยแพทย์เฉพาะทางอาสา กรมการแพทย์ พร้อมมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ได้แก่ เครื่องฟอกอากาศ เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED) และเครื่องดูดละอองฝอยน้ำลายนอกช่องปาก ให้แก่โรงพยาบาลและ รพสต.ชัยพัฒน์ 5 แห่ง คือ โรงพยาบาลท้ายเหมืองชัยพัฒน์, โรงพยาบาลคุระบุรีชัยพัฒน์, โรงพยาบาลเกาะยาวชัยพัฒน์, โรงพยาบาลกะปงชัยพัฒน์ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งรักชัยพัฒน์ โดยมีนายบุญเติม เรณุมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงากล่าวต้อนรับดร.สาธิตกล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข ให้ความสำคัญกับการพัฒนางานด้านสาธารณสุขตามแนวพระราชดำริ และมีนโยบายพัฒนาโรงพยาบาลชุมชนในมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล (โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ) โรงพยาบาลชัยพัฒน์ และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ โดยชุมชนมีส่วนร่วม โดยเฉพาะในพื้นที่ทุรกันดารห่างไกล พื้นที่หมู่เกาะ และได้จัดโครงการหน่วยแพทย์อาสา กรมการแพทย์ ไปให้บริการตรวจรักษาโรคที่ซับซ้อนและบริการเฉพาะทางด้านต่างๆ ทั้งโรคผิวหนัง ทันตกรรม โรคตา มะเร็ง พัฒนาการเด็ก และการฟื้นฟูสมรรถภาพ ที่โรงพยาบาลท้ายเหมืองชัยพัฒน์ ถือเป็นของขวัญวันสงกรานต์ปี 2564 ให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอท้ายเหมืองและอำเภอใกล้เคียง โดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง พร้อมเครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้การตรวจวินิจฉัย ดูแลรักษา และให้คำปรึกษาแก่ประชาชน รวมถึงอบรมพัฒนาขีดความสามารถให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลชัยพัฒน์ ซึ่งจะช่วยยกระดับมาตรฐานบริการของโรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล “ชัยพัฒน์” ด้วยนายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า โครงการหน่วยแพทย์เฉพาะทางอาสา กรมการแพทย์ในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่พิเศษและพื้นที่หมู่เกาะได้เข้าถึงการบริการทางการแพทย์ จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางของกรมการแพทย์ โดยประชาชนจะได้รับการตรวจวินิจฉัย ดูแลรักษา และให้คำปรึกษาแบบใกล้บ้าน (พาหมอไปหาชาวบ้าน) ใน 6 สาขา ได้แก่  1.โรคผิวหนัง มีการอบรมบุคลากรทางการแพทย์ ตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคผิวหนังที่พบบ่อยและซับซ้อนยุ่งยาก ตรวจวินิจฉัยเชื้อราที่ผิวหนัง เส้นผมและเล็บทางห้องปฏิบัติการ การทำหัตถการในการวินิจฉัยและรักษา และการผ่าตัดเล็กเพื่อตรวจชิ้นเนื้อ และตรวจคัดกรองมะเร็งผิวหนัง  2. ทันตกรรม มีการตรวจสุขภาพช่องปากขูดหินปูนและถอนฟัน และให้คำปรึกษาด้านโครงสร้างเพื่อปรับบริการทันตกรรมแบบ New Normal 3. โรคตา มีการตรวจวัดสายตา แก้ไขปัญหาสายตาด้วยแว่น และตรวจคัดกรอง วินิจฉัย รักษาโรคตาเบื้องต้น 4. พัฒนาการเด็ก มีการอบรมการคัดกรองและกระตุ้นพัฒนาการเด็กให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคทางพัฒนาการเด็ก  5. การดูแลผู้ป่วยกึ่งเฉียบพลันและการฟื้นฟูสมรรถภาพ มีการตรวจประเมินสมรรถภาพร่างกาย และการมอบเครื่องช่วยความพิการ เช่น อุปกรณ์ช่วยเดิน รถนั่งคนพิการ เป็นต้น และ 6. โรคมะเร็ง มีการตรวจ คัดกรองมะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก และตรวจคัดกรองวินิจฉัยมะเร็งลำไส้ใหญ่ (Colonoscopy)

 

 

ทั้งนี้ จังหวัดพังงามีประชากร 266,038 คน มีโรงพยาบาลทั่วไป 2 แห่ง โรงพยาบาลชุมชน 7 แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 64 แห่ง โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม 1 แห่ง ศูนย์สุขภาพชุมชน 2 แห่ง ศูนย์การแพทย์เขาหลัก 1 แห่ง และสถานพยาบาลเรือนจำ 2 แห่ง ในจำนวนนี้มีโรงพยาบาลชัยพัฒน์ ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชานุมัติงบประมาณมูลนิธิชัยพัฒนาในการปรับปรุงโรงพยาบาลที่ได้รับความเสียหายจากภัยสึนามิ 5 แห่ง สำหรับอัตราการป่วยของประชากรส่วนใหญ่ ได้แก่ โรคระบบย่อยอาหารรวมโรคในช่องปาก โรคระบบไหลเวียนเลือด โรคระบบทางเดินหายใจโรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตะบอลิสึม โรคระบบกล้ามเนื้อ อัตราตายที่เป็นปัญหาสำคัญในปี 2561-2563 ได้แก่ โรคหลอดเลือดสมอง (อัมพฤกษ์ อัมพาต) โรคหัวใจขาดเลือด เบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง