อบจ.ภูเก็ต จับมือการประปาส่วนภูมิภาค พัฒนาระบบประปาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

ที่ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และนายสุรชัย เชื้อแพ่ง รองผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) การสนับสนุนโครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาในจังหวัดภูเก็ต โดย นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ ปลัดจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและร่วมเป็นสักขีพยาน ซึ่งมี นายพงษ์สุระ คู่พงศกร เลขานุการนายก อบจ.ภูเก็ต นายไพฑูลย์ ศิลปวิสุทธิ์ ที่ปรึกษานายก อบจ.ภูเก็ต นายเสถียร แก้วพระปราบ คณะทำงานช่วยเหลือนายก อบจ.ภูเก็ต ในการขับเคลื่อนนโยบาย นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัด อบจ. นางเสาวลักษณ์ จันทร์แก้ว รองปลัด อบจ. นายปรีชาพัฒน์ ขรรค์วิไลกุล เลขานุการสภา อบจ.ภูเก็ต นายประทีป กุศลวัฒนะ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง และสื่อมวลชน ร่วมเป็นสักขีพยานนายเรวัต อารีรอบ กล่าวว่า หลังจากตนได้แถลงนโยบายต่อสภา อบจ.ภูเก็ต ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา หนึ่งในนั้นก็คือ การแก้ปัญหาน้ำแล้ง น้ำท่วม ซึ่งระบบน้ำประปา เป็นปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้การพัฒนาพื้นที่จังหวัดภูเก็ตมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปัจจุบันระบบการผลิตน้ำประปาในเขตเมืองภูเก็ต ดำเนินการรองรับอนาคตอย่างเพียงพอ แต่ยังขาดระบบเส้นท่อส่งจ่ายน้ำที่ยังไม่สามารถวางให้ครอบคลุมไปยังทุกเขตพื้นที่อบจ.ภูเก็ต ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีพื้นที่ครอบคลุมทั้งจังหวัด จึงต้องดำเนินการหางบประมาณเพื่อสนับสนุนการวางท่อประปาให้การประปาส่วนภูมิภาค ในเขตความรับผิดชอบของการประปาส่วนภูมิภาคภูเก็ต เพื่อให้มีน้ำเพียงพอต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและท่องเที่ยว หลังจากสถานการณ์ของโควิด-19 คลี่คลายลงดังนั้น เพื่อให้การขยายพื้นที่ในการบริการน้ำประปาที่มีคุณภาพแก่ประชาชนอย่างทั่วถึงและเป็นไปตามจุดมุ่งหมายของโครงการ สอดคล้องกับนโยบายของ อบจ.ภูเก็ต ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคสนับสนุนระบบประปาที่ยังไม่ทั่วถึง และการบูรณาการร่วมกัน จึงได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาระบบประปาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อให้ประชาชนในจังหวัดภูเก็ตได้รับบริการน้ำประปาที่มีความสะอาดและมีคุณภาพมาตรฐาน ทั้งนี้ ต้องขอบคุณการประปาส่วนภูมิภาคที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ ให้จังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดนำร่องระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการประปาส่วนภูมิภาค ถือเป็นนิมิตรหมายมิติใหม่สำหรับพี่น้องประชาชนทั้ง 3 อำเภอในจังหวัดภูเก็ตด้าน นายสุรชัย เชื้อแพ่ง กล่าวว่า การประปาส่วนภูมิภาคตระหนักถึงความสำคัญของการให้บริการน้ำประปาที่สะอาดและปลอดภัย เพื่อสุขภาพของประชาชนที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ต ซึ่งถือเป็นพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญ ทำให้อัตราการเจริญเติบโตของประชากรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้มีความต้องการใช้น้ำประปาเพื่อการอุปโภคบริโภคเพิ่มสูงขึ้นในทุกปี ดังนั้น ความร่วมมือในครั้งนี้ คาดว่าจะสร้างประโยชน์แก่ท้องถิ่น ทำให้ประชาชนได้รับน้ำประปาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมทั่วถึง และสามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการประปาส่วนภูมิภาค ขอขอบคุณจังหวัดภูเก็ต อบจ.ภูเก็ต และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ได้ให้ความร่วมมือในการดำเนินงานและสนับสนุนโครงการนี้ โดยยึดหลักเดียวกันคือ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้แก่ประชาชนจังหวัดภูเก็ต ให้ได้มีน้ำสะอาดไว้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอทั่วถึงในทุกพื้นที่อย่างยั่งยืนต่อไป