คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชน ติดตามปัญหาอุปสรรคความสำเร็จและการทุจริตของการเลือกตั้งท้องถิ่นของจังหวัดภูเก็ต

คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชน และคณะเดินทางมาศึกษาดูงานพร้อมการติดตามปัญหาอุปสรรคความสำเร็จและการทุจริตของการเลือกตั้งท้องถิ่นของจังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 4-6 เมษายน 2564

ที่ ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นางสาวธณิกานต์ พรพงษาโรจน์ รองประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองการสื่อมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชน สภาผู้แทนราษฎร/ นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร /นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์  กรรมาธิการการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชน  และคณะเดินทางมาศึกษาดูงานพร้อมการติดตามปัญหาอุปสรรคความสำเร็จและการทุจริตของการเลือกตั้งท้องถิ่นของจังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 4-6 เมษายน 2564 โดยมี ว่าที่ร้อยตรีวิกรม จากที่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับพร้อมรายงานข้อมูลของจังหวัดภูเก็ต

ว่าที่ร้อยตรีวิกรม จากที่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวต้อนรับพร้อมรายงานสถานการณ์ covid 19 ในจังหวัดภูเก็ต ว่า จังหวัดภูเก็ตเตรียมพร้อมขานรับนโยบายเปิดประเทศของรัฐบาล จึงกำหนด แนวทาง การฉีดวัดซีน ของจังหวัดภูเก็ต โดยขณะนี้จังหวัดภูเก็ตได้จัดทำแผนข้อมูลเพื่อขอโควต้าวัคซีนจากรัฐบาลจำนวน 933,174 โดส เพื่อให้ครอบคลุมประชาชน/กลุ่มผู้ประกอบการและแรงงานต่างด้าว ที่มีจำนวน 466,587 คนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต โดยจังหวัดภูเก็ตมีประชากรตามทะเบียนราษฎร์ 417,402 คน ประชากรที่เข้าข่ายรับวัคซีน

– อายุ 18 ปีขึ้นไปตามทะเบียนราษฎร์ 310,357 คน (รับได้ 100%)

– แรงงานในธุรกิจท่องเที่ยว(ไม่ได้ย้ายทะเบียนบ้าน) 94,100 คน (ต้องได้รับ 100%)

– แรงงานในธุรกิจอื่น(ไม่ได้ย้ายทะเบียนบ้าน) 7,500 คน (รับได้ 70% คิดเป็น 5,250 คน)

– แรงงานต่างด้าว 80,000 คน (รับได้ 70% คิดเป็น 56,700 คน)   รวมเป้าหมายฉีดทั้งหมด รวม466,587 คน จำนวนวัคซีนรวม 933,174 โดส

นางสาวธณิกานต์ พรพงษาโรจน์ รองประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองการสื่อมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนสภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองการสื่อมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชน สภาผู้แทนราษฎร มีบทบาทหน้าที่ขับเคลื่อนการทำงานในส่วนของพระราชบัญญัติการเลือกตั้งท้องถิ่น เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยซึ่งปัจจุบันมีข้อกฎหมายหลายข้อที่มีการเปลี่ยนแปลงดังนั้นการเดินทางมาในครั้งนี้จะได้รับทราบข้อมูลเพื่อนำไปขับเคลื่อนการเลือกตั้งท้องถิ่นต่อไป

โอกาสนี้ว่าที่ร้อยตรีภาสกร สิริภคยาพร ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดภูเก็ต กล่าวรายงานข้อมูล การจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นว่าการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตมีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ 58% โดยผู้ได้รับการเลือกตั้งคือนายเรวัต อารีรอบ ในส่วนของการเลือกตั้งเทศบาลเมื่อวันที่ 28 มีนาคมซึ่งมีการเลือกตั้งเทศบาลรวม 12 แห่ง ในภาพรวมของการเลือกตั้งมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด 230,000 คน โดยมีผู้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในภาพรวมจำนวน 56.55%

โอกาสนี้ที่ประชุมให้ข้อสังเกต ถึงเวลาการขยายการเปิดหีบเลือกตั้งซึ่งจากเดิมตั้งแต่เวลา 08:00 -15:00 น เปลี่ยนเป็นเวลา 08.00-17.00 น. ว่ามีความจูงใจให้ประชาชนออกมาเลือกตั้งเพิ่มขึ้นหรือลดลงเพียงใด เพื่อจะได้นำข้อมูลต่างๆไปใช้ในการวางแผนการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากที่สุด