คุมเข้ม! เรือสินค้า เข้าจอด จว.ภูเก็ต

ศรชล.ภาค 3 คุมเข้ม! เรือสินค้า เข้าจอด จว.ภูเก็ต ป้องกันการแพร่ระบาดโรค COVID-19 ระลอก 3 บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคัดกรองวัดไข้ลูกเรือสินค้าอย่างเคร่งครัดศคท.จังหวัด ภก. ศรชล.ภาค 3 โดย น.อ.เกรียงไกร ลายเงิน หน.ศคท.จังหวัด ภก. และ จนท.ศคท.จังหวัด ภก. บูรณาการ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าเรือภูเก็ต ด่านศุลกากรภูเก็ต และตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ต ร่วมตรวจเรือสินค้า M.T.NCC QAMAR  สัญชาติซาอุดิอาระเบีย เข้ามาจอดเทียบท่าเรือน้ำลึกภูเก็ต จว.ภูเก็ต เพื่อรับน้ำมันปาล์ม เดินทางมาจาก (Last Port) มาเลเซีย โดยได้คัดกรองตรวจสอบวัดไข้ลูกเรือจำนวน 22 คน เพื่อเป็นการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และเน้นย้ำให้เจ้าของเรือและลูกเรือห้ามลงจากเรือ รวมทั้งให้ปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด ผลการปฏิบัติไม่พบผู้มีอุณหภูมิสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส หรือต้องสงสัยติดเชื้อโรค COVID-19ศคท.จังหวัด ภก. ศรชล ภาค 3“บูรณาการรักษาความมั่นคงท่าเรือในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของประเทศชาติและประชาชน