ภูเก็ตเตียงและห้องยังมีเพียงพอในการรักษาผู้ป่วยโควิทและเตรียมพร้อมโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 2 อีก 265 เตียง

นายแพทย์ กู้ศักดิ์ กู้เกียรติกูล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า จากการที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อยู่ในขณะนี้โดยจังหวัดภูเก็ตมีผู้ป่วยยืนยันแล้วกว่า 300 คนซึ่งส่วนหนึ่งก็มีการรักษาพยาบาลจนสามารถกลับไปพักฟื้นที่บ้านได้แล้ว

สำหรับในส่วนของเตรียมความพร้อมในเรื่องเตียง/ห้อง ในโรงพยาบาลรัฐและโรงพยาบาลเอกชน/และโรงพยาบาลสนามตลอดจนโรงแรม LQ และ ALQ ของจังหวัดภูเก็ต มีจำนวนเตียงทั้งสิ้น 1,408 เตียง/ห้อง มีการครองเตียง/ห้องทั้งหมด 752 เตียง และมีเตียง/ห้อง ว่าง 656 เตียงโดยในส่วนของโรงพยาบาลรัฐ มีเตียง/ห้องรวม 139 เตียง ใช้ 91 เตียง คงเหลือ 48  เตียง ส่วนโรงพยาบาลเอกชน มี เตียงทั้งหมด 157 เตียง ใช้ 98 เตียง คงเหลือ 59 เตียง สำหรับโรงพยาบาลสนามมีจำนวน 435 เตียง ใช้82 เตียง คงเหลือ 353 เตียง โดยที่โรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ต มีจำนวน 170 เตียงใช้ไป 82 เตียงคงเหลือ 88 เตียงและโรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มีจำนวน 265 เตียงใช้ 0 เตียง คงเหลือ 265 เตียง

สำหรับอื่นโรงแรม LQ และ ALQ ของจังหวัดภูเก็ต มีจำนวน 677 เตียง ใช้ 481 เตียง คงเหลือ 196 เตียงโดย LQ มีจำนวน 510 ห้อง ใช้ 475 ห้อง คงเหลือ 35 ห้อง และ ALQ มีจำนวน 167 ห้อง ใช้ 6 ห้อง คงเหลือ 161 ห้อง

ทั้งทางจังหวัดโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีแผนในการเตรียมความพร้อมในเรื่องดังกล่าวเพื่อให้การรักษาผู้ป่วยมีความพร้อมสามารถรองรับการรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อได้อย่างแน่นอน