จังหวัดภูเก็ต ออกมาตรการให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เมื่ออยู่นอกเคหสถานหรือเมื่ออยู่ในที่สาธารณะ

วันที่ 30 เมษายน 2564 ที่ ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ว่าที่ร้อยตรีวิกรม จากที่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง รองนายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาชน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ ครั้งที่ 32/2564 หารือมาตรการการป้องกันโรคโควิด-19 ให้สอดคล้องสถานการณ์

นายพิเชษฐ์ กล่าวว่า ที่ประชุมได้มีมติผ่อนปรนอนุญาตให้ตลาดนัดกลางคืนตลาดนัดโต้รุ่งให้เปิดดำเนินการได้ตามปกติของสถานที่นั้นแต่ไม่เกินเวลา 21.00 น. และที่ประชุมยังคงมีมติคงเดิมคือให้ปิดโต๊ะสนุ๊กเกอร์และบิลเลียดนอกจากนี้ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาเกี่ยวกับ มาตรการการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเพื่อป้องกันการแพรโรคเมื่ออยู่นอกเคหสถานหรืออยู่ในที่สาธารณะ เพื่อลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อและป้องกันมิให้เกิดสภาวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะเพื่อจำกัดวงในการระบาดของโรคเมื่ออยู่นอกเคหสถานหรือเมื่ออยู่ในที่สาธารณะ ให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และต้องสวมให้ถูกวิธีตามที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำทั้งนี้หากพบผู้ไม่ปฏิบัติตาม กำหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ว่ากล่าวตักเตือนและสั่งให้ผู้นั้นปฏิบัติให้ถูกต้อง โดยหากผู้นั้นไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำก็ให้ ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติมต่อไปอย่างไรก็ตามขอยืนยันว่ารายละเอียดในครั้งนี้ยังเป็นเพียงมติจากการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ ครั้งที่ 32/2564

สำหรับมาตรการของจังหวัดภูเก็ตจะออกมาเป็นอย่างไรขอให้ประชาชนได้รอคำสั่งอย่างเป็นทางการอีกครั้ง โดยสามารถติดตามความคืบหน้าของคำสั่งของจังหวัดภูเก็ตได้ทางเว็บไซต์จังหวัดภูเก็ต, Facebook ปชส.จังหวัดภูเก็ตและ Facebook ศูนย์ข้อมูลโควิดจังหวัดภูเก็ต