นายกเทศมนตรี ต.กะรน พร้อมเดินหน้าป้องกันโควิดระบาด-ช่วยคนเดือดร้อน เร่งด่วน

“เรือเอกเจด็จ วิชรศรณ์” นายกเทศบาลตำบลกะรน พร้อมเดินหน้าป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – ช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อน ทันทีหลังแถลงนโยบายต่อสภา

วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 ที่ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลกะรน ชั้น 4 เรือเอกเจด็จ วิชรศรณ์ นายกเทศบาลตำบลกะรน แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลกะรน ภายหลังที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกะรน ครบทั้ง 2 เขตเลือกตั้ง จำนวน 12 คน และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ( ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตร 48 ทศ.วรรคหนึ่ง ก่อนที่นายกเทศมนตรีเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาลเพื่อให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาโดยไม่มีการลงมติโดยใจความส่วนหนึ่งระบุว่า ที่ผ่านมาได้รับรู้ปัญหาและความต้องการของประชาชน ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว รวมทั้งกลุ่มต่างๆเป็นอย่างดี อยากเห็นการพัฒนาท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ ความอยู่ดีมีสุขของคนในชุมชน โดยยึดหลัก “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมพัฒนา” เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคมในพื้นที่ตำบลกะรน ยึดความต้องการของประชาชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา ไปสู่แนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ( Good Governance) เพื่อสร้างระบบบริหารงานที่ดีมีประสิทธิภาพ ปราศจากการทุจริต บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายนอกจากนั้นการบริหารงานเทศบาลตำบลกะรน จะมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการทำงานแบบบูรณาการในการประสานความร่วมมือจากทุกภาคีเครือข่าย เพื่อขับเคลื่อนกลไกทางการบริหาร เสริมสร้างฐานรากของสังคมให้ตำบลกะรนเป็นเมืองที่น่าเที่ยว สะอาด สวยงาม สะดวก ปลอดภัย มีเศรษฐกิจฐานรากที่เข้มแข็ง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มุ่งมั่นจะสร้างเสถียรภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง สิ่งแวดล้อม และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างไรก็ตามหลังจากแถลงนโยบายต่อสภา เรือเอกเจด็จ วิชรศรณ์  นายกเทศบาลตำบลกะรน กล่าวว่า สิ่งแรกที่จะต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อประชาชนในพื้นที่หลังได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิดระลอก 3 คือ เรื่องของการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่ ต.กะรน หากสามารถหยุดการแพร่ระบาดได้ก็จะทำให้คนกะรนปลอดจากโรคดังกล่าวได้ ซึ่งขณะนี้พบว่าในพื้นที่มีผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันจำนวน 2 คน ส่วนคนที่สัมผัสใกล้ชิดขณะนี้มีการกักตัวแล้ว

เรื่องต่อไปที่จะต้องเร่งดำเนินการ คือ เรื่องของการช่วยเหลือประชาชนที่กำลังได้รับความเดือดร้อน โดยจะร่วมกับทางอบจ.ภูเก็ต แจกถุงอุปโภคบริโภค ซึ่งทางเทศบาลตำบลกะรนจะสำรวจจำนวนประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเพื่อให้การช่วยเหลือ ซึ่งทาง อบจ. และ เทศบาลตำบลกะรนจะร่วมกันให้ความช่วยเหลือ โดยในส่วนของ อบจ.ภูเก็ต นั้นจะมอบเป็นสิ่งของอุปโภคบริโภคซึ่งประกอบด้วย ข้าวสาร น้ำมัน และไข่ไก่ เช่นเดียวกับที่ทางเทศบาลดำเนินการ ซึ่งการช่วยเหลือดังกล่าวจะเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างไรก็ตามหากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดดีขึ้น ทางเทศบาลก็จะเร่งดำเนินการในเรื่องของการฟื้นฟูเศรษฐกิจในพื้นที่ ซึ่งทางจังหวัดเองก็ให้ความสำคัญในเรื่องนี้ ขณะนี้ทราบว่าทางจังหวัดมีงบอยู่ประมาณ 1,000 ล้านบาท เพื่อจ้างงานคนที่ตกงาน ว่างงาน ได้มีงานทำนำรายได้ไปเลี้ยงครอบครัว วันละประมาณ 330 บาท ซึ่งทางเทศบาลก็จะเปิดให้ลงทะเบียนสำหรับคนที่ต้องการทำงาน เช่น การทำความสะอาด การขุดลอกท่อ  การดูแลทำความสะอาดชายหาด และ อื่นๆ ขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการศึกษาระเบียบในการนำเงินดังกล่าวมาใช้ สำหรับในส่วนกะรนคิดว่าจะสามารถจ้างได้ 900 คน ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นมาตรการเร่งด่วนที่ทางเทศบาลจะดำเนินการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่