ภูเก็ตหารือการจัดทำโครงการด้านการส่งเสริมการจ้างงานและการประกอบอาชีพตามโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก

ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่ ห้องประชุมคอซิมบี้ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมหารือการจัดทำโครงการส่งเสริมการจ้างงานและประกอบอาชีพตามโครงการพัฒนาและเสริมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากโดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

นายณรงค์ กล่าวว่า ตามที่จังหวัดภูเก็ต ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากในกรอบวงเงิน 1,000,249,488 บาท (หนึ่งพันล้านสองแสนสี่หมื่นเก้าพันสี่ร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน) และแจ้งให้ส่วนราชการผู้ที่เกี่ยวข้องเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในกรอบวงเงินดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ ส่งเสริมตลาดสำหรับการผลิต ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เชื่อมโยงการท่องเที่ยว/ ภาคบริการและอื่น ๆ ใน 4 กลุ่มโครงการคือ 1)กลุ่มพัฒนาสินค้า ท่องเที่ยว บริการและการค้า 2) ยกระดับประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการเกษตร 3) ส่งเสริมและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน และ4) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน

จากการตรวจสอบโครงการในกิจกรรมด้านการส่งเสริมการจ้างงานและการประกอบอาชีพซึ่งเป็นโครงการเป้าหมายหลักของจังหวัดภูเก็ตที่หน่วยงานเสนอโครงการ จำนวน 18 โครงการ โดยจังหวัดภูเก็ต ได้กำหนดเป้าหมายการดำเนินการไว้อย่างน้อย 10,000 คน เพื่อให้ความช่วยเหลือครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายผู้ว่างงาน/ ผู้เสมือนว่างงานที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ผู้ว่างงานจากการสำรวจข้อมูลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต 13,247 คน กลุ่มเปราะบางและผู้ที่ขอรับความช่วยเหลือในเรื่องการจ้างงานและการประกอบอาชีพเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการ จังหวัดภูเก็ตจึงได้มีการเชิญอำเภอทุกอำเภอ กำนันอำเภอละ 2 ท่านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชุมหารือเพื่อซักซ้อมแนวทางการจัดทำและบริหารจัดการโครงการด้านการส่งเสริมการจ้างงานและการประกอบอาชีพให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายผู้ว่างงานที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ทั้งนี้เพื่อให้การจ้างดังกล่าวเป็นการช่วยเหลือประชาชนให้มีรายได้ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ต่อไป