เทศบาลตำบลรัษฎา เปิดประชุมสมัยสามัญประจำปี สมัยแรก ปี 2564 แถลงนโยบายโดยเน้นหลักการพัฒนาเทศบาลตำบลรัษฎา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 ที่ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลรัษฎา จังหวัดภูเก็ต นายนพพร ยี่มี ประธานสภาเทศบาลตำบลรัษฎา ได้เปิดประชุมสมัยสามัญประจำปี สมัยแรก ปี 2564 โดยมี นายนครินทร์ ยอแสงรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลรัษฎา และคณะผู้บริหารสำนักกองภายในเทศบาลตำบลรัษฎา เข้าร่วมการประชุมสมัยสามัญประจำปี สมัยแรก ของเทศบาลตำบลรัษฎานายนครินทร์ ยอแสงรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา ได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลรัษฎา หลังเข้ารับตำแหน่งโดย นายนครินทร์ ยอแสงรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา แถลงนโยบายต่อที่ประชุมว่า จะปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต พร้อมรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่าย เพื่อการนำมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมกันนี้จะดำเนินการพัฒนาเทศบาลตำบลรัษฎาในด้านต่างๆ เพื่อนำพาเทศบาลไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน พร้อมกับจะบูรณาการงานร่วมกับหน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน องค์กรภาคประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งในพื้นที่ใกล้เคียงและในพื้นที่อื่นๆ เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาและดำเนินโครงการต่างๆให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ ด้วยการยึดถือประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นหลักสำคัญพร้อมกันนี้ จะบริหารงานของเทศบาลตำบลรัษฎา ให้มีความชัดเจน สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง สอดคล้องกับบทบัญญัติของกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของเทศบาล โดยยึดนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ โดยกำหนดนโยบายในการพัฒนา เทศบาลตำบลรัษฎา ทั้งหมด 5 ด้าน ได้แก่ 1 นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน ที่ต้องสานต่อโครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนภายในเขตเทศบาล ทั้งในระบบมาตรฐานและเชื่อมโยง เพื่อความสะดวกของประชาชน ดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงระบบน้ำ ป้องกันน้ำท่วมในเขตพื้นที่ สานต่อโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะให้ครอบคลุม และจะเร่งรัดพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพื้นที่2.นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเขตพื้นที่เทศบาลตำบลรัษฎา มีป่าชายเลนจึงเห็นควรส่งเสริมพัฒนาให้เกิดความสมดุลและสอดคล้องกับระบบนิเวศวิทยาอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นรักษาสภาพแวดล้อมให้เกิดความสวยงาม ป้องกันและวางระบบแก้ไขปัญหาด้านมลพิษอย่างยั่งยืน ส่งเสริมการปรับภูมิทัศน์ให้ครบถ้วนทุกแหล่งชุมชน และหลักสำคัญคือการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เทศบาลตำบลรัษฎา มีความสะอาดและเป็นระเบียบ ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี 3.นโยบายด้านเศรษฐกิจและการสร้างอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน ส่งเสริมให้ประชาชนในเขตพื้นที่มีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพมีอาชีพเสริม ส่งผลให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รวมทั้งส่งเสริมให้แต่ละชุมชนใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการผลิตสินค้า OTOP สำหรับจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวและผู้สนใจเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน และพร้อมพัฒนาสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ตแห่งที่ 2 ให้มีมาตรฐานเพื่อเป็นประตูสู่การท่องเที่ยว รวมทั้งส่งเสริมให้มีท่าเรืออัจฉริยะที่เกาะสิเหร่4.นโยบายด้านสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน ถือเป็นนโยบายที่จะมุ่งเน้นการพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มุ่งเน้นการพัฒนาด้านการศึกษาที่มีคุณภาพ ทั้งเด็กและผู้สูงอายุ โดยเด็กนักเรียนทุกคนต้องมีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ และสามารถว่ายน้ำเป็น มีสุขภาพอนามัยที่ดี มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี และส่งเสริมสนับสนุน โรงเรียนผู้สูงอายุ ดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ให้มีความเท่าเทียม เสมอภาคและมีประสิทธิภาพ และ 5 นโยบายด้านการเมืองการบริหาร จะมุ่งเน้นให้การบริหารงานของเทศบาลตำบลรัษฎา สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนและภารกิจหลักของรัฐบาลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งปรับปรุงและพัฒนารายได้ของเทศบาลด้านการจัดเก็บภาษีอากร ให้ทั่วถึงและเป็นธรรมการบริหาร เน้นการบริการเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพ อำนวยความสะดวก และความพึงพอใจแก่ประชาชน ที่มาใช้บริการ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้ง และการดำเนินการของชุมชน เพื่อการพัฒนาเทศบาลอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ให้มีความเหมาะสมทันสมัยต่อสถานการณ์ พร้อมกันนี้จะเน้นให้ความช่วยเหลือและเป็นที่พึ่งของประชาชนในการแก้ปัญหาให้ประชาชนได้ทุกเรื่อง และส่งเสริมให้เป็นสมาร์ทเทศบาล ด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมและไว้วางใจนอกจากนี้ นายนครินทร์ ยอแสงรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา กล่าวหลังจากปิดประชุมต่อผู้สื่อข่าวว่า เรื่องแรกที่ตนจะดำเนินการในสภาวะการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คือการลงพื้นที่ดูแลให้ความช่วยเหลือ ป้องกัน เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ พร้อมกับให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งจังหวัดและองค์กรอื่นๆ เพื่อข้ามผ่านวิกฤตโควิด-19 ของจังหวัดภูเก็ตให้ได้โดยเร็ว แล้วจะเร่งขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการขยะ ให้เป็นเขตพื้นที่ที่มีความสะอาดเพิ่มมากขึ้น และจะส่งเสริมให้เป็นพื้นที่ที่มีความสะอาดติดอันดับต้นๆของประเทศโดยเร็ว อย่างไรก็ตามขอขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ให้ความไว้วางใจในการเลือกตนและคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลทุกคน เข้ามาบริหารให้เทศบาลตำบลรัษฎา มีการพัฒนาและพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!