ภูเก็ตฉีดวัคชีนให้ชาวเลบ้านเกาะสิเหร่ รวมถึงฉีดให้พระสงฆ์ ทั้ง 3 อำเภอ

จังหวัดภูเก็ต โดยโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นำทีมแพทย์ พยาบาล อสม. และจิตอาสา ลงพื้นที่บ้านแหลมตุ๊กแก หมู่ที่ 4 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เพื่อทำการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มแรก ให้กับกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลอูรักลาโว้ยแหลมตุ๊แก ซึ่งนับเป็นชุมชนชาวเลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เนื่องจากเป็นกลุ่มประชาชนที่มีข้อจำกัดในเรื่องการเข้าถึงเทคโนโลยี และการอ่าน-เขียนภาษาไทย โดยครั้งนี้จะมีการฉีดวัคซีนจำนวนประมาณ 300 คน ตามที่ได้มีการลงชื่อผ่านเจ้าหน้าที่ อสม. จากประชากรทั้งหมดกว่า 1,600 คน / 343 ครัวเรือน และจะมีการฉีดเข็มที่ 2 ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2564 นี้สำหรับการลงมาฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับกลุ่มชาวเลดังกล่าวว่า เนื่องจากมีข้อจำกัดในเรื่องของการเข้าถึงเทคโนโลยี และภาษา ตลอดจนถือว่าเป็นกลุ่มเปราะบาง จึงได้มีการอำนวยความสะดวกลงมาดำเนินการในพื้นที่ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากชาวเลเป็นอย่างดี และส่วนใหญ่ต่างบอกวา เต็มใจที่จะมาฉีด และไม่ได้มีความกังวลแต่อย่างใด ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของตัวเองและครอบครัวนอกจากนี้ยังได้มีการฉีดวัคซีนให้กับพระสงฆ์ แม่ชี และฆราวาสที่ทำงานอยู่ภายในวัดทั้งจังหวัดภูเก็ต รวมประมาณ 262 รูป/คนด้วย โดยแบ่งการฉีดอำเภอละ 1 แห่ง ได้แก่ อำเภอเมือง ที่วัดพุทธมงคลนิมิต อารามหลวง อำเภอถลาง ที่วัดเทพวนารามหรือวัดม่าหนิก และอำเภอกะทู้ ที่วัดกฤษฎารามหรือวัดเก็ตโฮ่ ในโอกาสนี้ นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยนายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้อำนวยสำนักงานพระพุทธศาสนา ได้ไปเยี่ยมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงาน และสนทนากับพระสงฆ์ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนที่วัดพุทธมงคลนิมิตอารามหลวงด้วย ซึ่งทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า การให้บริการฉีดวัคซีนในครั้งนี้เป็นการดำเนินการให้กับกลุ่มเฉพาะที่มีข้อจำกัดในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีและเป็นกลุ่มเปราะบางด้อยโอกาส เช่น พระสงฆ์ ชาวเล เป็นต้น เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัย และเป็นการลดความเสี่ยงในเรื่องของการแพร่ระบาด และจะมีการดำเนินการในส่วนของกลุ่มผู้นำศาสนาอื่นๆ ตลอดจนกลุ่มด้อยโอกาสอื่นๆ ด้วย เพื่อจะได้ไม่เป็นการทิ้งใครไว้ข้างหลังและให้สามารถเข้าถึงการฉีดวัคซีนได้ทุกกลุ่ม