ท้องถิ่นจังหวัด หารือ ผู้นำ อปท.หาแนวทางแจกถุงอุปโภคบริโภค บรรเทาความเดือดร้อนให้ชาวภูเก็ต

ผู้สื่อข่าวรายงาน นายวุฒิชัย บำรุงรัตน์ ท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต ประชุมหารือร่วมกับ นายเรวัต อารีรรอบ นายก อบจ.ภูเก็ต และปลัด เทศบาล อบต. ในภเก็ต เพื่อร่วมกันหารือถึงแนวทางในการจัดทำถุงยังชีพ หรือ ถุงอุปโภคบริโภค แจกจ่ายให้กับประชาชนชาวภูเก็ต ในการบรรเทาความเดือดร้อนจากผลกระทบการแพร่ระบาดไวรัสโควิด ระลอก 3 ที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้ ทำให้ประชาชนชาวภูเก็ตได้รับผลกระทบอย่างหนัก กิจการปิดทำการ ทำชาวบ้านตกงาน ไม่มีงานทำ ไม่มีรายได้ในการเลี้ยงครอบครัว เป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุมสภา อบจ.ภูเก็ตโดยทางท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต กล่าวในที่ประชุมว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินการในการจัดทำถุงยังชีพ หรือ ถุงอุปโภคบริโภค แจกให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดได้ตามกฎหมายในเรื่องของการให้การช่วยเหลือประชาชน แต่ไม่สามารถที่จะแจกให้ประชาชนได้ทุกคนและทุกครัวเรือนได้ จะต้องแจกให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจริงๆเท่านั้น ดังนั้นทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเปิดให้ประชาชนได้มาลงทะเบียนและแจ้งเหตุผลความเดือดร้อน นอกจากนี้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ยังไม่ไดมีมติเมื่อการประชุม ครั้งที่ 34/2564 ได้มอบหมายให้ท้องถิ่นและอบจ.ภูเก็ตดำเนินการจัดทำถุงยังชีพและถุงอุปโภคบริโภคแจกให้ประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในส่วนของผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังกังวลในเรื่องของข้อกฎหมายและการตรวจสอบจาก ปปช.และ สตง.ที่จะตามว่าที่หลัง จึงอยากจะให้ทางจังหวัดภูเก็ตออกเป็นหนังสือสั่งการให้ท้องถิ่นดำเนินการในเรื่องนี้ ซึ่งท้องถิ่น และ อบจ.ภูเก็ต พร้อมที่จะดำเนินการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน แม้ว่าในขณะนี้หลายๆ ท้องถิ่น กำลังประสบปัญหาในเรื่องของงบประมาณที่จัดเก็บภาษีไม่ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ก็ตาม ซึ่งทาง อบจ.ภูเก็ต จะให้การสนับสนุน อปท.ที่ทำหนังสือขอความช่วยเหลือมายัง อบจ.50% ของจำนวนถุงยังชีพและถุงอุโภคที่จะแจกจ่ายให้กับประชาชนอย่างไรก็ตาม ทางท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ตจะนำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เพื่อหารือในการของหนังสือสั่งการ และให้ทางท้องถิ่นเช็คสถานะทางการคลังของแต่ละท้องถิ่นว่ามีเงินสะสมและเงินสำรองจ่ายมากน้อยแค่ไหน ทำการสำรวจจำนวนประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อน รวมไปถึงทางท้องถิ่นจังหวัดและอบจ.จะร่วมกันกำหนดสเปกของถุงอุปโภคบริโภคเพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน