เทศบาลนครภูเก็ตจับมือ มอ.ภูเก็ต จัดกิจกรรม“หรอยแล้วหลาว Cook From Home”

เทศบาลนครภูเก็ตจับมือ มอ.ภูเก็ต จัดกิจกรรม“หรอยแล้วหลาว Cook From Home” ภูเก็ตเมืองสร้างสรรค์ด้านวิทยาการอาหาร (Creative City of Gastronomy) ขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์ด้านวิทยาการอาหารสู่ความยั่งยืน

ผู้สื่อข่าวรายงาน ทางเทศบาลนครภูเก็ต ร่วมกับ คณะการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้จัดกิจกรรม “หรอยแล้วหลาว Cook From Home” เพื่อขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์ด้านวิทยาการอาหารสู่ความยั่งยืน ในทุกกระบวนการ ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆณ บ้านเลขที่ 92 ถนนถลาง ย่านเมืองเก่า จ.ภูเก็ตจากการที่จังหวัดภูเก็ต ได้รับการประกาศจากองค์การยูเนสโก (UNESCO) ให้เป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านวิทยาการอาหารเมื่อเดือนธันวาคม 2558 นั้น องค์การยูเนสโกได้กำหนดให้สมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ต้องจัดทำกิจกรรมทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับนานาชาติ ตามเกณฑ์และแบบประเมินที่กำหนดตามพันธกิจของเครือข่ายฯ โดยการใช้ฐานวัฒนธรรมที่มีอยู่ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชน สร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินกิจกรรม รวมถึงการทำงานระหว่างเมืองสมาชิกด้วยกัน

เทศบาลนครภูเก็ต จึงจัดสรรงบประมาณให้กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตติยาพร จารุมณีรัตน์ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการการบริการ คณะการบริการและการท่องเที่ยว ให้เป็นหัวหน้าทีมที่ปรึกษาโครงการ “Phuket City of Gastronomy of UNESCO” เพื่อพัฒนาและยกระดับเศรษฐกิจด้วยทุนทางวัฒนธรรม ขับเคลื่อน และนำไปสู่การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตคณะการบริการและการท่องเที่ยว ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมอย่างมากมายในการยกระดับขีดความสามารถของชุมชนต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ของ UNESCO เพื่อรักษา และต่อยอดความเป็นเมืองเครือข่ายในครั้งนี้ อาทิ การจัดกิจกรรมให้ความรู้เพื่อสร้างความเข้าใจ สร้างความภาคภูมิใจให้กับคนในจังหวัดภูเก็ตเกี่ยวกับ Creative City of Gastronomy การศึกษาดูงานการท่องเที่ยวชุมชนต้นแบบ เพื่อเป็นแรงบรรดาลใจในการนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ชุมชนของตนเอง เป็นต้นสำหรับโครงการนี้เราได้รับร่วมมืออย่างดียิ่งจากเชฟผู้เชี่ยวชาญได้แก่ เชฟหน่อย ธรรมศักดิ์ จินดาพล ชูทอง เจ้าของร้าน ‘Suay’ เซเลบริตี้เชฟแห่งเกาะภูเก็ต เชฟกระทะเหล็กประเทศไทย เป็นผู้คิดค้นเมนูอาหารจากวัตถุดิบในท้องถิ่นประกอบด้วย กระเจี๊ยบเขียว ปลาตะมะ และหอยหวาน กลายมาเป็น กระเจี๊ยบเขียวทอดกรอบหมาล่า ปลาตะมะหมกหัวปลี และผัดไทยหอยหวาน และเชฟอีกท่านคือ เชฟต้น ธนิต เล็กศิริ เชฟผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารหวาน เป็นผู้คิดค้นเมนูอาหารหวานจากวัตถุดิบท้องถิ่นเช่นกันคือ ตะลิงปลิง ออกมาเป็น คุกกี้พายตะลิงปลิง และทาร์ตครีมตะลิงปลิงหลังจากที่เราได้เมนูอาหารคาวและอาหารหวานออกมาเป็นที่เรียบร้อย ทางโครงการฯ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมการทำอาหารเมนูดังกล่าวให้กับตัวแทนจากชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ต ชุมชนบ้านบ่อแร่ ชุมชนบ้านกมลา และชุมชนบ้านม่าหนิก เพื่อนำไปต่อยอด พัฒนาและสร้างอาชีพต่อไปในอนาคต“และในวันนี้เรายังได้นำสูตรอาหารดังกล่าวมามอบให้กับทุกท่านภายในงาน พร้อมทั้งขึ้นสูตรให้ผ่านไลฟ์สดที่กำลังรับชมอยู่ในขณะนี้ด้วย สุดท้ายนี้ เรายังคาดหวังว่า การเป็นเมืองเครือข่ายของยูเนสโกนี้ จะช่วยสนับสนุนการท่องเที่ยวด้านอาหาร และสร้างรายได้ให้กับชุมชนคนภูเก็ตต่อไปในอนาคตด้วย” ผศ.ดร.ตติยาพร กล่าว