อบจ.ภูเก็ต ประชุมร่วมกับ อปท. หาแนวทางช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19

นายเรวัต อารีรรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายพงษ์สุระ คู่พงศกร เลขานุการนายก อบจ.ภูเก็ต นายไพฑูลย์ ศิลปวิสุทธิ์ และนายนิวิฐ อุ๋ยชินกรรม ที่ปรึกษานายก อบจ.ภูเก็ต นายนพพันธ์ สืบศักดิ์ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต นางเสาวลักษณ์ จันทร์แก้ว รองปลัด อบจ. ข้าราชการ อบจ.ภูเก็ต ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งเทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล ในจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางในการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤตสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกที่ 3 โดยมี นายวุฒิชัย บำรุงรัตน์ ท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสภา อบจ.ภูเก็ตสำหรับการประชุมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการซักซ้อมแนวทางการช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ถือปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน โดยประกาศลงทะเบียนผู้ได้รับผลกระทบ และทุกท้องถิ่นทั้งเทศบาล อบต. ประสานงานกับ อบจ.ภูเก็ต โดยจะต้องส่งรายชื่อผู้ลงทะเบียนมาให้ อบจ. ในการช่วยเหลือประชาชน จากนั้นจะมีการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน และเริ่มมอบถุงอุปโภคบริโภคให้กับผู้ได้รับผลกระทบตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน เป็นต้นไป โดยกำหนดหลักเกณฑ์เครื่องอุปโภคบริโภค ประกอบด้วย 1.ข้าวสาร ถุงละ 5 กิโลกรัม 2 ถุง 2.น้ำมันขวดใหญ่ 3.ปลากระป๋อง 12 กระป๋อง และ 4.บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 1 โหล ทั้งนี้ ผู้ที่รับถุงอุปโภคบริโภคจะต้องลงทะเบียนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19