จ.ภูเก็ต แจงแล้วคนต่างจังหวัดถ้าทำงานในภูเก็ต ยังได้รับสิทธิฉีดวัคซีน แต่ต้องทำตามขั้นตอน

จังหวัดภูเก็ต เปิดปากชี้แจงแล้วการลงทะเบียนฉีดวัคซีน ผ่าน ” www.ภูเก็ตต้องชนะ.Com ” คนภูเก็ตต้องได้ฉีด ย้ำคนต่างจังหวัดหากทำงานในภูเก็ตจริง แม้ไม่มีทะเบียนบ้าน จะได้รับการฉีดวัคซีนแต่ต้องติดต่อกำนันผู้ใหญ่บ้าน หรือเทศบาลในพื้นที่

จากกรณีประชาชนที่ไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านจังหวัดภูเก็ตออกมาโวยเนื่องจากถูกระบบลงทะเบียนฉีดวัตซีน “ภูเก็ตต้องชนะ แจ้งการยกเลิกสิทธิในการลงทะเบียน เนื่องจากตรวจพบว่าเป็นคนที่มีชื่ออยู่ในต่างจังหวัด ล่าสุด นายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย ร่วมกับ นายภูมิกิตติ์ รักแต่งาม นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต และนายประชา อัศวธีระ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจดิจิทัล (ภาคใต้) ได้ออกมาจี้แจงถึงกรณีปัญหาดังกล่าวว่า กล่าวว่า  ตามที่จังหวัดภูเก็ต ได้เปิดให้พี่น้องประชาชนลงทะเบียนเพื่อรับการฉีดวัคซีน ผ่าน ” www.ภูเก็ตต้องชนะ.Com ” โดยต้องมีคุณสมบัติ  เป็น คนไทยอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี มีทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดภูเก็ต หรือ ไม่มีทะเบียนบ้านแต่ทำงานในจังหวัดภูเก็ต เพื่อรับการฉีดวัคซีน ให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่  ปรากฎว่ามีพี่น้องประชาชนบางกลุ่ม ได้ร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ถึงการฉีดวัคซีน ที่อาจจะมีประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ตยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนครบตามจำนวน จึงทำให้จังหวัดภูเก็ตต้องดำเนินการทบทวน ข้อมูลของผู้ผู้ลงทะเบียนใน www.ภูเก็ตต้องชนะ.Com โดยเฉพาะในส่วนของผู้ลงทะเบียนที่ไม่ได้มีทะเบียนบ้านในจังหวัดภูเก็ตว่าเป็นผู้ที่ทำงานหรืออาศัยอยู่ในจังหวัดภูเก็ตจริงหรือไม่ เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้องครบถ้วน

จังหวัดภูเก็ตจึงดำเนินการ เลื่อนการนัดหมายของผู้ลงทะเบียน ที่ไม่มีทะเบียนบ้านในจังหวัดภูเก็ต ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ออกไปก่อน เพื่อให้ประชาชนกลุ่มดังกล่าวได้เข้าสู่กระบวนการทบทวนสิทธิ์ และ ให้เกิดความชัดเจนว่าบุคคลเหล่านั้นเป็นผู้ที่ทำงานหรืออาศัยอยู่ในจังหวัดภูเก็ตจริง

โดยจากกรณีดังกล่าวอาจจะก่อให้เกิดความไม่สะดวกแก่พี่ประชาชน แต่ขอยืนยันว่าเมื่อท่านเข้าสู่กระบวนการทบทวนสิทธิ์แล้วท่านจะได้รับนัดหมายการฉีดวัคซีน ต่อไปอย่างแน่นอน

อย่างไรก็ตามในเบื้องต้น ผู้ที่ได้รับข้อความ เลื่อนการฉีดวัคซีนชั่วคราว ขอให้เร่งดำเนินการตามขั้นตอนที่จังหวัดภูเก็ตแนะนำดังนี้

1. ประชาชนที่สังกัดองค์กรสถานประกอบการ ขอให้นำหนังสือรับรองจากองค์กร สถานประกอบการตัวจริง  ไปแสดง เพื่อลงทะเบียน  ณ ที่ว่าการอำเภอ หรือที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น เทศบาล หรือ องค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้ท้องที่ท้องถิ่นดำเนินการยืนยันสิทธิ์ การลงทะเบียนให้เกิดความถูกต้องใน www.ภูเก็ตต้องชนะ.Com

2. ในกรณีที่ท่านเป็นบุคคลที่ประกอบอาชีพอิสระ ขอให้ท่าน ประสานกำนันผู้ใหญ่บ้าน เพื่อให้กำนันผู้ใหญ่บ้าน รับรองสิทธิ์ให้จากนั้นนำเอกสารใบรับรองไปที่ทำการอำเภอหรือที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคือเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตําบล ดำเนินการยืนยันสิทธิ์ การลงทะเบียนให้เกิดความถูกต้องใน www.ภูเก็ตต้องชนะ.Com เช่นเดียวกัน ทั้งนี้ การฉีดวัคซีนของจังหวัดภูเก็ตยังคงดำเนินการฉีดไปจนถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2564

ขณะที่นายภูมิกิตติ์ รักแต่งาม นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัด ภูเก็ต  กล่าว ชี้แจงจำนวนประชากรที่อยู่ในแผนการฉีดวัคซีนของจังหวัดภูเก็ต รวมถึงจำนวนวัคซีนที่จังหวัดภูเก็ตจะได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลดังนี้  จังหวัดภูเก็ตวางแผนฉีดวัคซีนให้กับประชาชนใน 4 กลุ่ม คือ

กลุ่มที่ 1 ประชากร ตามทะเบียนราษฎร์ จำนวน 417,402 คน หักคนอายุต่ำกว่า 18 ปี ออกไป 106,865 คน คงเหลือประชากรอายุ 18 ปีขึ้นไปตามทะเบียนราษฎร์  310,537 คน  ซึ่งคนเหล่านี้จะต้องได้รับการฉีดวัคซีน 100%

กลุ่มที่ 2 แรงงานในธุรกิจท่องเที่ยว ที่ไม่ได้ย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาอยู่ใน จ.ภูเก็ต  มีจำนวน 94,100 คน  คนกลุ่มนี้ต้องได้รับวัคซีน 100%

กลุ่มที่ 3  แรงงานในธุรกิจอื่นที่ไม่ได้ย้ายทะเบียนบ้านมีประมาณ  7,500 คน คนกลุ่มนี้จะต้องได้รับวัคซีน  70% คิดเป็น 5,250 คน กลุ่มที่  4 คือ แรงงานต่างด้าว 80,000 คน กลุ่มนี้จะต้องได้รับวัคซีน 70% คิดเป็น 56,700 คน รวมแล้วประชากรในจังหวัดภูเก็ต จากทั้ง 4 กลุ่ม จะต้องได้รับวัคซีน จำนวน 466,587 คน คิดเป็น วัคซีนจำนวน  933,174 โดส

ด้านนายประชา อัศวธีระ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สำนักงานเขตภูเก็ต กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตได้จัดให้ประชาชนลงทะเบียนรับวัคซีนผ่าน www.ภูเก็ตต้องชนะ.Com ซึ่งประชาชนที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดภูเก็ตขอให้ลงทะเบียนประเภทบุคคล  ส่วนประชาชนที่ไม่ได้มีทะเบียนบ้านในจังหวัดภูเก็ต แต่ทำงานในองค์กร หรือ บริษัท ห้างร้าน ที่จดทะเบียนในจังหวัดภูเก็ต ขอให้ลงทะเบียนประเภทองค์กร ประชาชนที่มีทะเบียนบ้าน ต่างจังหวัด แต่อาศัยอยู่ในภูเก็ต ไม่มีบริษัทหรือองค์กรรับรอง ในกรณีประกอบอาชีพอิสระ ค้าขายหรืออื่นๆให้ขอหนังสือรับรองจากกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน ในพื้นที่ จากนั้นนำเอกสารเหล่านี้ไปขึ้นทะเบียนกับท้องที่ท้องถิ่น คืออำเภอ เทศบาล หรือ อบต.

ส่วนชาวต่างชาติ และ แรงงานต่างด้าวที่ทำงานองค์กร บริษัทที่จดทะเบียนในภูเก็ต ลงทะเบียนประเภทองค์กร แล้วรอคิวฉีด ระบบจะมี SMS แจ้งเพื่อเลือกคิวรับวัครซีนต่อไป