จังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรมณรงค์ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจําปีของชาติ และวันวิสาขบูชา ปี 2564

วันที่ 26 พฤษภาคม 2564 ที่ ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจและภาคเอกชน ร่วมปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ จังหวัดภูเก็ต และเนื่องในวันวิสาขบูชา ปี 2564นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี กำหนดให้วันวิสาขบูชาเป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชาเป็นประจำทุกปี และเนื่องจากปัจจุบันปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกิดขึ้นอย่างฟุ่มเฟือยโดยเฉพาะทรัพยากรป่าไม้ ทำให้เป็นที่สนใจของสังคมเนื่องจากมีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างมากดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกภาคส่วนต้องตระหนักถึงปัญหาและร่วมกันรณรงค์ใช้ป่าไม้อย่างคุ้มค่าและรักษาไว้ให้ยาวนานที่สุดนายณรงค์ กล่าวต่อไปว่า ในส่วนของจังหวัดภูเก็ตได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติประจำปี 2564 ของจังหวัดภูเก็ต ซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชา โดยจัดขึ้นที่ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต ซึ่งถือเป็นสถานที่ราชการที่สำคัญของจังหวัดที่จะเปิดให้บริการประชาชนด้วยความสะดวกรวดเร็วและเข้าถึงง่ายมีความสวยงามร่มรื่น ประชาชนเกิดความพึงพอใจต่อการใช้บริการของสถานที่ภาครัฐและถือเป็นตัวอย่างให้กับสถานที่ราชการอื่นๆ โดยจังหวัดภูเก็ต ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากภาคส่วนต่างๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่ จึงถือเป็นการร่วมกันสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมการสร้างความตระหนักรู้การสร้างความร่วมมือร่วมใจกันปลูกฝังกิจกรรมสาธารณประโยชน์ในการอนุรักษ์ต้นไม้ให้เป็นสิ่งแวดล้อมที่ ความสดชื่นให้แก่พื้นที่ที่อยู่ใกล้ตัวมากที่สุดพร้อมกับเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองมากยิ่งขึ้น  โดยต้นไม้ที่นำมาปลูกในวันนี้ มีหลากหลายชนิดรวมทั้งสิ้น 214 ต้นได้แก่ ต้นราชพฤกษ์ที่สื่อถึงต้นไม้ของพระราชาและเป็นต้นไม้ประจำชาติไทย 44 ต้นต้นประดู่ซึ่งเป็นต้นไม้สัญลักษณ์ของการเกิดพลังแห่งความยิ่งใหญ่ในด้านความพร้อมความร่วมมือร่วมใจสามัคคีมีพลังเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 48 ต้น ต้นแคนาซึ่งเป็นต้นไม้มงคลแต่ละของการดูแลประชาชน 51 ต้น ต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ซึ่งเป็นต้นไม้สัญลักษณ์แทนความร่มเย็นอดทนและเสียสละสิทธิ์ 10 ต้น ต้นอินทนิลเป็นต้นไม้ที่แสดงถึงสัญลักษณ์ความเข้มแข็งอดทน 35 ต้นและต้นจามจุรีที่เป็นสัญลักษณ์แทนความสุขความอ่อนหวาน 26 ต้นนอกจากนี้ในช่วงเย็นวานนี้ทางสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ตก็ได้มีการปลูกป่าชายเลนที่หมู่ที่6ตำบลวิชิตอำเภอเมืองภูเก็ตอีกด้วย