PISONA GROUP และโรงแรมป่าตองเบย์ฮิลล์ ขอเป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม

PISONA GROUP และโรงแรมป่าตองเบย์ฮิลล์ ขอเป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมรณรงค์ ขับเคลื่อนให้ทุกๆ คน ได้เห็นถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม และร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน ทุกปัญหาแก้ไขได้ ถ้าเราร่วมใจกัน ความเปลี่ยนแปลงเริ่มได้ จากตัวเราวันนี้ได้มีการจัดการปัญหาตัวร้ายสำหรับทุกๆ สิ่งมีชีวิตในทะเล นั่นก็คือ “ขยะ” ทุกๆ ปีจะมีขยะมรสุมจำนวนมากพัดมาจาก มหาสมุทรแปซิฟิค มาขึ้นฝั่งที่ภูเก็ต ในฐานะเจ้าของบ้านไม่สามารถนิ่งดูดายกับปัญหาเหล่านี้ จึงขอมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน รณรงค์ สร้างจิตสำนึก ในการรักษาสิ่งแวดล้อม ผ่านโครงการกิจกรรม #StayforOthers กิจกรรมที่จะร่วมปลูกจิตสำนึกต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และทุกๆ มิติที่ขับเคลื่อนชุมชน ให้น่าอยู่ สวยงาม อย่างยั่งยืนต่อไปทุกวันที่ 23 พฤษภาคมของทุกปี ถูกกำหนดให้เป็น “วันเต่าโลก” หรือ World Turtle Day โดยองค์กรอนุรักษ์และช่วยเหลือเต่าบกและเต่าทะเล American Tortoise Rescue ในสหรัฐอเมริกา เพื่อใช้เป็นโอกาสในการให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับเต่า รวมทั้งปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์เต่า เนื่องจากปริมาณประชากรเต่าที่มีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆแม้เต่าจะขึ้นชื่อว่าเป็นสัตว์ที่มีอายุยืน แต่จากรายงานสถานภาพสัตว์ทะเลหายาก ปี 2560 ของสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กลับพบว่า สถิติการลดลงของเต่าทะเลยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง โดยมีสาเหตุหลักมาจากการติดเครื่องมือประมงโดยบังเอิญ มีปัญหาการลักลอบเก็บไข่เต่า อีกทั้งพื้นที่วางไข่และหากินของเต่าทะเลที่ลดลงจากการพัฒนาการใช้ประโยชน์พื้นที่ชายฝั่ง ทำให้สถิติการวางไข่ของเต่าทะเลลดลงเหลือเพียง 1 ใน 5 ส่วน ภายในระยะเวลา 60 ปีทั้งนี้ในรายงานยังระบุด้วยว่า ในประเทศไทยมีการแพร่กระจายของเต่าทะเลจำนวน 5 ชนิด แต่กลับพบการวางไข่ของเต่าทะเลเพียง 4 ชนิด ได้แก่ เต่ามะเฟือง, เต่าหญ้า, เต่าตนุ และเต่ากระ โดยปัจจุบันเหลือแหล่งวางไข่เต่าทะเลที่สำคัญเพียง 10 แห่ง โดยแหล่งวางไข่ที่ใหญ่ที่สุดอยู่ที่บริเวณหมู่เกาะคราม รองลงมาเป็นหมู่เกาะสิมิลัน ปัจจุบันเต่าทะเลได้รับความคุ้มครองตาม พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ปี 2535 ว่าด้วยการห้ามล่า ห้ามค้า ห้ามครอบครอง ห้ามเพาะพันธุ์ โดยมีผลครอบคลุมไปถึงไข่ ซาก ตลอดจนชิ้นส่วนต่างๆ ของสัตว์เหล่านั้นด้วย

#StayforOthers by Patong Bay Hill & PISONA GROUP

Join us : Click FB page : @StayforOthers