นายกเทศมนตรีเมืองกะทู้  แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลเมืองกะทู้ มุ่งสร้าง “เมืองกะทู้ สู่เมืองสมัยใหม่อย่างมืออาชีพ” เพื่อสร้างสุขยั่งยืน ให้ชาวเมืองกะทู้

ที่ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองกะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต นายกิตติศักดิ์ บุญเอิบ ประธานสภาเทศบาลเมืองกะทู้ เป็นประธานในการประชุมสภาเทศบาลเมืองกะทู้ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 โดยมี ดร.ชัยอนันท์ สุทธิกุล นายกเทศมนตรีเมืองกะทู้ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ประธานชุมชน หัวหน้าส่วนราชการ และ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมดร.ชัยอนันท์ สุทธิกุล นายกเทศมนตรีเมืองกะทู้ ได้แถลงนโยบายต่อสภาฯ ในการประชุมสภา หลังได้รับการเลือกตั้ง ว่า สำหรับการพัฒนาเมืองกะทู้ นายกเทศมนตรีเมืองกะทู้ ได้นำแนวคิดนโยบายเดิม คือ “กะทู้เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน” ที่ประสบผลสำเร็จภายใต้ความต้องการของพี่น้องประชาชน มาต่อยอดการพัฒนา ด้วยการนำ “เมืองกะทู้ สู่เมืองสมัยใหม่อย่างมืออาชีพ” เพื่อสนองตอบความต้องการของชาวเมืองกะทู้ และ เพื่อรองรับเมืองท่องเที่ยวระดับโลก ภายใต้นโยบาย 6 ด้าน ประกอบด้วย 1.ด้านการศึกษา ได้มุ่งเน้นนโยบายสำคัญ คือ การสร้างภาคีเครือข่ายจัดการศึกษาจากทุกภาคส่วนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อต่อยอดการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน ส่งเสริมให้เด็กเป็นจุดศูนย์กลางของการเรียนรู้ สนับสนุน ส่งเสริมนักเรียนให้มีรายได้ในช่วงการศึกษาเพื่อนำมาเป็นต้นทุนชีวิต และสนับสนุนโรงอาหารของเทศบาลเมืองกะทู้เพื่อดูแลนักเรียน ตลอดจนบุคคลในเขตพื้นที่ของเทศบาลเมืองกะทู้ 2.ด้านสุขภาพพลานามัยและสิ่งแวดล้อม ได้ยึดแนวทางการพัฒนา “ พร้อมดูแลทุกชีวิต จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ได้มีนโยบายสำคัญ คือ การสร้างมาตรฐานการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ให้กับประชาชนในพื้นที่ และ พร้อมเยี่ยวยาผู้ได้รับผลกระทบตามภารกิจของเทศบาล จัดตั้งสายด่วนดูแลสุขภาพประชาชนตามชีวิตวิถีใหม่ สามารถตรวจรักษาโรคทั่วไปผ่านระบบแอปพลิเคชั่นพร้อมจัดส่งยาถึงบ้าน และยังได้ดำเนินการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์ สร้าง “ศูนย์แพทย์ฝั่งอันดามัน” เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวตลอดจนประชากรในเขตพื้นที่อันดามัน สร้างสนามกีฬามาตรฐานรองรับการแข่งขันทุกระดับ และเพื่อให้ประชาชนชาวเมืองกะทู้ได้ออกกำลังกายใกล้บ้าน และพร้อมต่อยอดการพัฒนาสวนสาธารณะให้เป็นปอดของชาวเมืองกะทู้ เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อน สันทนาการ และ การออกกำลังกาย3.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน นโยบายสำคัญ คือพัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะ ด้วยการปรับเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED ทุกพื้นที่และพร้อมใช้ตลอดเวลา และ สนับสนุน ส่งเสริม ติดตั้งเสาไฟฟ้าไฮแมสบนถนนสายหลัก เพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ พร้อมทั้งดูแลรักษาให้ส่องสว่างพร้อมใช้ตลอดเวลา 4.ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  มีนโยบายสำคัญในการพัฒนา คือมุ่งสร้างมาตรฐานเมืองอัจฉริยะที่ทันสมัย ด้วยการสร้างมาตรฐานความปลอดภัยด้วยระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) เพื่อป้องกันอาชญากรรม และทรัพย์สินของประชาชน ตามพื้นที่จุดเสี่ยงในชุมชน ตลอดจนมีการดูแลกล้องวงจรปิดที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพเพื่อสอดส่องดูแลความปลอดภัยของประชาชน และเพื่อใช้เป็นประโยชน์อย่างมีคุณค่าแก่ทุกหน่วยงาน ควบคู่ไปกับ สร้างมาตรฐานหน่วยรักษาพยาบาลเคลื่อนที่ ให้มีความรวดเร็ว ฉับไว ทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์ สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที5.ด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและวัฒนธรรม เทศบาลเมืองกะทู้ เป็นต้นแบบของแหล่งวัฒนธรรมประเพณีที่เก่าแก่ และเป็นอัตลักษณ์ ซึ่งเหมาะแก่การส่งเสริมการท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์ และสามารถสร้างงาน สร้างอาชีพ และรายได้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกะทู้ ตามแนวทางของคำว่า “เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ โดย ผลักดันนำถนนสายวัฒนธรรมเมืองกะทู้ สู่มหกรรมวัฒนธรรมอาเซียน  และได้ให้ความสำคัญ ต่อ สนับสนุน ส่งเสริม สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้กับประชาชน และ 6.ด้านการเมือง การปกครองและการบริหาร พร้อมนำองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งความทันสมัย รองรับเมืองอัจฉริยะ Smart City ด้วยการประยุกต์เทคโนโลยีดิจิทัล หรือข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของการบริการประชาชนด้วยการบริการที่สะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม เพื่อมุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศด้านการบริการดร.ชัยอนันท์ กล่าวถึงการพัฒนาเมืองกะทู้ ว่า นโยบายจะประสบความสำเร็จและบรรลุผลได้ก็ด้วยความร่วมมือสนับสนุนจากสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกะทู้ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน และ นโยบายดังกล่าว พร้อมที่จะได้รับการปรับปรุงแก้ไขตามสภาพปัญหาและความต้องการของพี่น้องชาวกะทู้ รวมถึงสภาพการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม และสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ ผมมีความเชื่อมั่นในความมุ่งมั่น ตั้งใจทำงานของทุกภาคส่วน และแนวทางในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มุ่งมั่นให้เทศบาลเมืองกะทู้มีความเจริญก้าวหน้า โดยยึดหลักการสร้างเทศบาลเมืองกะทู้ให้เป็น “เมืองกะทู้ เมืองสมัยใหม่อย่างมืออาชีพ”อย่างไรก็ตาม หลังจากที่มีการแถลงนโยบายเสร็จสิ้น ได้มี ผู้นำชุมชน หัวหน้าส่วนราชการ และสื่อมวลชน นำกระเช้าดอกไม้มาแสดงความยินดีกับ ดร.ชัยอนันท์ สุทธิกุล นายกเทศมนตรีเมืองกะทู้ คนใหม่