ทน.ภูเก็ต ร่วมกับ อบจ.ภูเก็ต ทำความสะอาดและฉีดพ่นฆ่าเชื้อที่ตลาดสดเทศบาลนครภูเก็ต 2

ทน.ภูเก็ต ร่วมกับ อบจ.ภูเก็ต ทำความสะอาดและฉีดพ่นฆ่าเชื้อที่ตลาดสดเทศบาลนครภูเก็ต 2 หลังพบผู้ติดเชื้อเพิ่มรวม 5 รายทั้งคนไทยและแรงงานชาวเมียนมา พร้อมได้มีการปิดตลาด 7 วันเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครภูเก็ต นำกำลังเจ้าหน้าที่เข้าฉีดล้างทำความสะอาดตลาดสดสาธารณะ 2 หรือตลาดเกษตร เทศบาลนครภูเก็ต ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตที่ได้สนับสนุนรถฉีดพ่นฆ่าเชื้อโควิด-19 ร่วมปฏิบัติการทำความสะอาดตลาดสดดังกล่าว  เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับพ่อค้าแม่ค้าและผู้ใช้บริการ หลังจากเทศบาลนครภูเก็ต โดย นายเฉลิมพร ปิยณรงค์โรจน์ ปลัดเทศบาลนครภูเก็ต รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ได้ออกประกาศเทศบาลนครภูเก็ต เรื่อง ปิดตลาดสดสาธารณะ 2 (ตลาดเกษตร) เป็นการชั่วคราว เนื่องจากพบผู้ป่วยเป็นผู้ประกอบการและผู้ช่วยขาย ในตลาดเกษตรดังกล่าวซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดของโรคเป็นการชั่วคราว ระหว่างวันที่ 3-9 มิถุนายน 2564 นี้ หรือจนกว่าจะจัดการพื้นที่ตามหลักสุขาภิบาลตลาด เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค และผ่านการตรวจประเมินด้านสุขาภิบาลจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ทั้งนี้เนื่องจากการสอบสวนโรคและพบมีแรงงานเมียนซึ่งเป็นลูกจ้างอยู่ในตลาดเกษตรติดเชื้อโควิด-19 ทางเทศบาลนครภูเก็ต จึงร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ได้ทำการตรวจหาเชื้อเชิงรุก ด้วยการทำ RT-PCR (Pooled nasopharyngeal swab) ตามโครงการ “ภูเก็ตปลอดเชื้อ ปลอดโรค และปลอดภัย” โดยการสนับสนุนจาก สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

ในส่วนของพ่อค้าแม่ค้าคนไทย จำนวน 400 คนเศษ และแรงงานข้ามชาติชาวเมียนมาซึ่งลูกจ้างในตลาดดังกล่าว จำนวน 170 คน ผลการตรวจปรากฏว่า ผลปรากฏว่า พบผู้ติดเชื้อรวม 5 คน เป็นพ่อค้าแม่ค้าคนไทย 3 คน และแรงงานชาวเมียนมา 2 คน