นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ได้แถลงนโยบายต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครภูเก็ต สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 โดยชูนโยบาย 9 ด้าน ในการพัฒนาพื้นที่อย่างมั่นคงและยั่งยืน

ที่ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครภูเก็ต นายสาโรจน์ อังคณาพิลาส นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ได้แถลงนโยบายต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครภูเก็ต สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 เพื่อให้สภาเทศบาลนครภูเก็ตได้รับทราบถึงแนวนโยบายในการบริหารราชการของเทศบาลนครภูเก็ต ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เทศบัญญัติ และนโยบายโดยได้ประกาศยึดหลักธรรมาภิบาล ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

นายสาโรจน์ อังคณาพิลาส นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ได้ชูนโยบายในการพัฒนาเทศบาลนครภูเก็ต ทั้งหมด 9 ด้าน ประกอบด้วย

  1. นโยบายด้านการบริหารการเมืองการปกครอง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาเทศบาลนครภูเก็ตอย่างยั่งยืน โดยการบริหารจัดการบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล ให้ความสำคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชน
  2. นโยบายด้านการศึกษา ที่จะส่งเสริมการศึกษา เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ประชาชนทุกช่วงวัย และจัดการศึกษาในระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้วยความเชื่อมั่นว่าการศึกษามีความสำคัญ จึงมีความมุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนเป็นผู้คิดดี พูดดี ทำดี เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาบ้านเมือง และได้กำหนดนโยบายด้านการศึกษาไว้อย่างรอบด้าน
  3. นโยบายด้านคุณภาพชีวิต โดยตระหนักในการสร้างสังคมให้มีความสมดุลและเสมอภาค ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ประชาชนได้รับการคุ้มครองด้านสวัสดิภาพทางสังคมอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
  4. นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม เน้นการปรับปรุงพัฒนาพื้นที่สาธารณะ และพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น รวมถึงการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน
  5. ด้านสาธารณสุข ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้ในการดูแลสุขภาพและป้องกันควบคุมโรค พร้อมผลักดันโรงพยาบาลนครภูเก็ต โดยยกระดับจากศูนย์บริการสาธารณสุข เป็นศูนย์ภูเก็ตแคร์ ในการดูแลผู้สูงวัย ผู้พิการ ตลอดจนศูนย์ฟอกไต ศูนย์แพทย์ทางเลือกที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน
  6. ด้านการท่องเที่ยวและการพัฒนาเศรษฐกิจ เสริมสร้าง สนับสนุน สร้างโอกาส การสร้างรายได้ของประชาชน ยึดหลักการเป็นศูนย์การการอำนวยความสะดวกด้านต่างๆ ส่งเสริมธุรกิจชุมชนครบวงจรทั้ง 22 ชุมชน
  7. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ส่งเสริมผลักดันให้มีระบบขนส่งมวลชนในเขตเทศบาลนครภูเก็ต เพื่อบริการแก่พี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่างเต็มรูปแบบ
  8. ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศหรือระบบไอที ส่งเสริมพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ไอที แก่บุคลากรในสังกัด รวมถึงพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนครภูเก็ต พร้อมพัฒนานวัตกรรมใหม่ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อพร้อมในการเป็นเมือง Smart City ที่มีความสมบูรณ์และทันสมัย ยกระดับศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ CIC ภูเก็ต ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อให้บริการแก่ประชาชนในความหลากหลายครบทุกมิติ

และ 9. ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น ที่จะยึดมั่นในหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เน้นเปิดเผยข้อมูล เน้นความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ในการบริหารงบประมาณ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

นายสาโรจน์ อังคณาพิลาส นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ได้กล่าวหลังแถลงนโยบายครบ 9 ด้าน ว่า  การปฏิบัติงานจะบรรลุผลและประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพได้นั้น จะต้องอาศัยความร่วมมือและร่วมใจจากทุกภาคส่วน โดยหวังว่าจะได้รับความร่วมมือและได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกสภาเทศบาลนครภูเก็ตทุกท่าน รวมถึงพี่น้องประชาชนชาวเทศบาลนครภูเก็ต ในการร่วมมือ ร่วมใจ ช่วยกันแก้ไขปัญหา และพัฒนาเทศบาลนครภูเก็ต ให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ที่มีความหลากหลาย มีอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม เป็นเมืองน่าอยู่ ปลอดภัยและทันสมัยด้วยเทคโนโลยี เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนสืบไป