สภา อบจ.ภูเก็ต อนุมัติงบสะสม 21 ล้านเศษ เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต (อบจ.ภูเก็ต) นายหัตถ์ กตัญชลีกุล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต สมัยวิสามัญ ประจำปี 2564 สมัยที่ 2  โดยมี สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นำโดย นายเรวัต อารีรอบ นายก อบจ.ภูเก็ต ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ อบจ.ภูเก็ต และสื่อมวลชนเข้าร่วม

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ นอกจากเรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ และรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต สมัยวิสามัญ ประจำปี 2564 สมัยที่ 1 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 แล้วยังมีการเสนอญัตติขออนุมัติใช้เงินสะสม, ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564, ญัตติขอความเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และญัตติขอความเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว ใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินตามโครงการก่อสร้างสวนสาธารณะตำบลเกาะแก้ว

ทั้งนี้สำหรับญัตติที่น่าสนใจและเป็นที่ติดตามของพี่น้องประชาชน คือ ญัตติการขออนุมัติใช้เงินสะสม โดย นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้ชี้แจงถึงญัตติดังกล่าว ว่า ตามที่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ในหลายพื้นที่ และได้มีประกาศเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 ต่อมาได้มีการขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าว จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564โดยในส่วนนี้จังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดที่ถูกกำหนดให้เป็นเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน การประกอบอาชีพ ภาระค่าใช้จ่ายในการดำเนินชีวิตของผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด -19 ประกอบกับคราวประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 28/2564 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา ที่ประชุมมีมติสั่งการให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ดำเนินการคัดกรองผู้เดินทางเข้าในจังหวัดภูเก็ต ที่ด่านตรวจท่าฉัตรไชย คัดกรองกลุ่มเป้าหมายที่มีความเสี่ยง และประชาชนที่พำนักอาศัยในจังหวัดภูเก็ต รวมถึงประชาชนต่างจังหวัดที่ประกอบอาชีพอยู่ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต

นอกจากนี้ได้มอบหมายให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จัดหาเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาและอุปกรณ์อื่นๆที่ใช้ในการป้องกันและควบคุมโรค อย่างหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ ถุงมือยาง และวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น รวมถึงเครื่องอุปโภคบริโภค สำหรับการช่วยเหลือประชาชน  และที่ประชุมมีมติเห็นชอบมอบหมายให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ดำเนินการโดยประสานงานร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในจังหวัดภูเก็ต พร้อมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจและส่งรายชื่อผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต นอกจากกรณีการช่วยเหลือด้านสาธารณภัยฉุกเฉินดังนั้น เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ จากการระบาดของโรคโควิด-19 จึงได้นำโครงการดังกล่าวให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พิจารณาอนุมัติตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ในการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ โดยนำงบประมาณ 21, 476,800 บาท เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในครั้งนี้ โดยจัดสรรงบประมาณสนับสนุนให้การช่วยเหลือท้องถิ่นต่างๆ ที่เกินศักยภาพของท้องถิ่นทั้งนั้นๆ ประมาณ 35,758 ครอบครัว อาทิ เทศบาลตำบลวิชิต 11,980 ครอบครัว เทศบาลตำบลฉลอง 5,756 ครอบครัว เทศบาลเมืองป่าตอง 2,824 ครอบครัว เทศบาลตำบลเทพกระษัตรี 2,579 ครอบครัว เทศบาลตำบลศรีสุนทร 5,015 ครอบครัว องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล 3,117 ครอบครัว องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว 3,107 ครอบครัว และอาจจะมีตกค้างอีกบางแห่ง โดยทางการบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จะเร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนกับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ซึ่งที่ประชุมสภาเห็นชอบในญัตติดังกล่าวโดยเร็ว

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!