ม.ราชภัฏภูเก็ต จับมือ MOU อบจ.ภูเก็ต ขับเคลื่อนการศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิต คนภูเก็ต

ม.ราชภัฏภูเก็ต จับมือ MOU อบจ.ภูเก็ต ขับเคลื่อนการศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิต คนภูเก็ต ยกร่างพิมพ์เขียวทางการศึกษาก้าวสู่  Smart Education  ภายใต้กรอบ การศึกษาพัฒนาคน คนพัฒนาชาติผู้สื่อข่าวรายงาน ที่ ห้องประชุมคอซิมบี้ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต พร้อมด้วย นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อขับเคลื่อน และพัฒนาคุณภาพชีวิต ของคนภูเก็ตผ่านการศึกษา ที่มีประสิทธิภาพผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มีความรับผิดชอบต่อสังคมในการจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมสู่การพัฒนาท้องถิ่น โดยผลิตบัณฑิตวิจัยให้บริการวิชาการแก่สังคม การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ ขอชื่นชมองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนภูเก็ต  และขอบคุณ ที่ไว้วางใจ ให้สถาบันอุดมศึกษาได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา คุณภาพชีวิตคนภูเก็ตโดยเฉพาะด้านการศึกษา ที่จะเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนและพัฒนาจังหวัดภูเก็ตในวันข้างหน้า  โดยจะมีการจัดทำแผนปฏิบัติการ หรือ Action Plan ลงรายละเอียดถึงกิจกรรม ที่จะดำเนินการขับเคลื่อนต่อไป เพื่อร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนภูเก็ตในวันนี้และในอนาคต

นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่าการลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จะเป็นการขับเคลื่อน ผนึกกำลังด้านการศึกษา ตามยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต  ด้านคุณภาพด้านการศึกษาที่จะปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ทั้ง 5 แห่งในสังกัด อบจ. ให้มี กระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนและเสริมสร้างการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล มุ่งไปสู่การจัดการศึกษา Smart Education เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ ที่นักเรียนทุกคนจะได้รับการพัฒนาทักษะและสมรรถนะให้เป็นคนดีคนเก่งและเป็นคนมีคุณภาพคุณธรรมมีทักษะเพื่อการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ทั้งทักษะการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัลการสื่อสารมีความคิดสร้างสรรค์ creative and Design มีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ  โดยมีคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตร่วมกับกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมและคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาผู้แทนสำนักส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลจังหวัดภูเก็ตหรือดีป้าและภาคีเครือข่าย ร่วมกันกำหนดแผนงานโครงการและกิจกรรมในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายต่อไปด้าน นางอัญชลี วานิช เทพบุตร ประธานกองทุนเพื่อความเสมอภาคจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาถือเป็น ความร่วมมือที่สำคัญของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนภาคประชาชน ในศตวรรษของยุคดิทัลจะต้องมุ่งเน้น ให้เด็กและเยาวชน ได้เรียนรู้เรื่องของเทคโนโลยี ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ ในวันนี้และ ในอนาคตก้าวไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ไปสู่ยุคของการเป็น smart Education โดยจะมีการยกร่างพิมพ์เขียวทางการศึกษาของจังหวัดภูเก็ตร่วมกันต่อไป

ทั้งนี้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตและองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตจะเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 12 มิถุนายน 2554 จนถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2568