ประชุมคณะทำงาน รถตู้สาธารณะเชิงสุขภาพ (Wellness Van) ยกระดับมาตรฐานรถรับส่งนักท่องเที่ยวสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อการท่องเที่ยว พร้อมรับ Phuket sandbox

ผู้สื่อข่าววรายงาน ที่ ห้องประชุมสำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต นายบัญญัติ คันธา ขนส่งจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานประชุมขับเคลื่อนโครงการรถตู้โดยสารสาธารณะเชิงสุขภาพ (Wellness Van) ซึ่งสำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต ได้รับความเห็นชอบให้ดำเนินโครงการดังกล่าว เพื่อยกระดับ มาตรการ การรับส่งนักท่องเที่ยว ให้มีความปลอดภัยจาก covid-19 ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว โดยมี หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน ผู้ประกอบการ เดินรถ สมาคมผู้ประกอบการรถ 30 ภูเก็ต เข้าร่วมนายบัญญัติ คันธา ขนส่งจังหวัดภูเก็ตกล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตได้มีคำสั่งที่ 304 8/2564 แต่งตั้งคณะทำงานส่งเสริมรถโดยสารสาธารณะเชิงสุขภาพ (wellness van) ขึ้น ทั้งนี้สืบเนื่องจากที่รัฐบาลและจังหวัดภูเก็ตมีแผนเปิดรับนักท่องเที่ยว ภายใต้รูปแบบ ภูเก็ต sandbox โดยเปิดรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตได้โดยไม่ต้องกักตัว สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต จึงได้จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อ ยกระดับมาตรฐานรถรับส่งนักท่องเที่ยว ที่ปลอดภัย ลดการสัมผัส ระหว่างผู้ขับรถและ ผู้รับบริการ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด โควิด-19 และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต

โดยที่ประชุมได้ร่วมพิจารณากำหนดคุณลักษณะของรถตู้โดยสารสาธารณะเชิงสุขภาพ wellness van กำหนดแผงกั้นระหว่างพนักงานขับรถและผู้โดยสารพร้อมการแสดงข้อมูลที่จำเป็นภายในรถเครื่องหมายประจำรถ การแต่งตั้งคณะทำงานย่อยเพื่อตรวจรับรองรถที่เข้าร่วมโครงการตลอดจนการประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของรถตู้โดยสารสาธารณะได้ดำเนินการปรับปรุงรถให้มีคุณลักษณะองค์ประกอบของรถโดยสารสาธารณะเชิงสุขภาพ ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวใช้บริการของรถตู้โดยสารสาธารณะเชิงสุขภาพ ต่อไปทั้งนี้ คณะกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ โดย ให้ความสำคัญในเรื่องของการป้องกันการแพร่ระบาดของ covid-19 เพื่อยกระดับรถบริการสาธารณะในจังหวัดภูเก็ตให้มีมาตรฐาน สนับสนุน ภูเก็ต sandbox ได้อย่างยั่งยืนต่อไป

โดยคาดว่า ภายใน ปี 2564 จะมีรถตู โดยสารสาธารณะเชิงสุขภาพ ให้บริการไม่ต่ำกว่า 30 คัน ผู้ที่ต้องการใช้บริการรถ ตู้โดยสารสาธารณะเชิงสุขภาพ สามารถใช้บริการผ่าน App ฮัลโหลภูเก็ต เซอร์วิส

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต ภาพ /ข่าว