กรอ.กลุ่มจังหวัดอันดามัน เตรียมขอการจัดสรรวัคซีนป้องกันโควิด-19

กรอ.กลุ่มจังหวัดอันดามัน เตรียมขอการจัดสรรวัคซีนป้องกันโควิด-19 ฉีดให้ครอบคลุมประชากรสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ดึงนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและต่างชาติเที่ยวอันดามัน สร้างรายได้ทางการท่องเที่ยวปีละหลายแสนล้านบาท

นายจำเริญ ทิพยพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัดอันดามัน ครั้งที่ 4/2564 โดยมีผู้ว่าราชการ รองผู้ว่าฯ ส่วนราชการ และภาคเอกชนในพื้นที่อันดามัน ซึ่งประกอบด้วย ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล เข้าร่วม ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล หรือ Video Conference System เพื่อติดตามความก้าวหน้าของโครงการต่างๆ ที่ทางกลุ่มจังหวัดอันดามันร่วมผลักดัน เช่น ความคืบหน้าโครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะอันดามันเพื่อความเป็นเมืองน่าอยู่และน่าท่องเที่ยว การทำประมงนอกน่านน้ำ เช่น ปลาทูน่า เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ โครงการพัฒนาศัยกภาพการท่องเที่ยวในอุทยานฯ การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

โดยการประชุมในครั้งนี้ ทาง กรอ.กลุ่มจังหวัดอันดามันได้พิจารณาขอการสนับสนุนวัคซีนจากรัฐบาลให้ครอบคลุมประชากรทั้งหมดในกลุ่มจังหวัดอันดามัน เพื่อรองรับการเปิดการท่องเที่ยวของประเทศในปี 2564 ซึ่งนายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้กำหนดให้ภูเก็ตเป็นพื้นที่นำร่องในการเปิดรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ฉีดวัคซีนครบโดสแล้ว จากประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำจนถึงปานกลาง เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตได้โดยไม่ต้องกักตัว และพักในโรงแรมที่ได้รับมาตรฐาน SHA Plus เป็นเวลา 14 คืน ก่อนที่จะเดินทางท่องเที่ยวต่อไปยังพื้นที่อื่นๆ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.2564 นี้ ตามแผนภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์นั้น จังหวัดในกลุ่มอันดามัน โดยเฉพาะพังงา และกระบี่ ที่น่าจะเป็นพื้นที่ถัดไปหลังจากที่การทดลองในพื้นที่ภูเก็ตประสบความสำเร็จ และขยายไปยังพื้นที่อื่นๆ ในอันดามัน

การที่จะขยายการท่องเที่ยวไปยังพื้นที่อื่นๆในอันดามันนั้น หมายความว่าประชากรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นั้นๆ ทั้งประชากรตามทะเบียนราษฎร ประชากรแฝง รวมไปถึงคนต่างชาติและแรงงานต่างด้าวจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของประชากรทั้งหมด เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้เกิดขึ้นในพื้นที่ เหมือนที่ภูเก็ตกำลังระดมฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมประชากรร้อยละ 70 ขณะนี้ได้ดำเนินการมีความคืบหน้ามากแล้ว ภายในสิ้นเดือน มิ.ย.นี้ จะเกิดภูมิคุ้มกันหมู่ในภูเก็ต ก่อนเปิดเมืองรับต่างชาติ 1 ก.ค.นี้

ดังนั้น แต่ละจังหวัดในอันดามันจะต้องกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะฉีดวัคซีน และจำนวนวัคซีนที่ต้องฉีดทั้งหมด เพื่อร้องขอไปยังรัฐบาลในการที่จะเปิดการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดอันดามัน

อย่างไรก็ตาม ที่ประชุม กรอ.กลุ่มจังหวัดเห็นด้วยในการที่จะขยายพื้นที่การท่องเที่ยวจากภูเก็ตสู่กลุ่มจังหวัดอันดามัน โดยการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ เพื่อสร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและต่างชาติ โดยการขอรับการจัดสรรวัคซีนมาฉีดให้ประชาชนในพื้นที่อันดามัน ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญทางด้านการท่องเที่ยว สามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวปีละหลายแสนล้านบาท