พช.ภูเก็ต บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือโครงการ สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน

พช.ภูเก็ต บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือโครงการ สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน กับวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต และแถลงข่าว  R-PHUKET FASHION WEEK 2021 เชื่อมโยงการศึกษา EDUCATION STUDIO สู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวระดับโลกตอบรับเปิดเมืองภูเก็ต Phuket Sandboxผู้สื่อข่าวรายงาน ที่ ห้องประชุมราไวย์ อาคารอาชีวะเพลส วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต นายปิยพงษ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นางมุกดา หลิมนุกูล พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต และ นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ร่วมกันบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือโครงการ สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน ระหว่างสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต กับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต พร้อมแถลงข่าว  R-PHUKET FASHION WEEK 2021 เชื่อมโยงการศึกษา EDUCATION STUDIO สู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวระดับโลก เพื่อสร้างผู้เรียนเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ ตอบรับเปิดเมืองภูเก็ต Phuket Sandbox โดยมี คณะอาจารย์วิทยาอาชีวศึกษา หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมสำหรับโครงการ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย” มีวัตถุประสงค์ เพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยการอนุรักษ์ ส่งเสริมและเผยแพร่ผ้าไทยศิลปะอันล้ำค่าของชาติให้ดำรงคงอยู่ปรากฏเป็นความภาคภูมิใจของคนไทย และเป็นความชื่นชมของชาวโลก อีกทั้งเพื่อเป็นการเชิดชูอัตลักษณ์คุณค่าผ้าท้องถิ่น เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เกิดกระแสความนิยมการแต่งกายผ้าไทยแก่ประชาชนทั่วไป โดยเน้นในกลุ่มข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ลูกจ้าง หน่วยงานของรัฐให้ใช้ผ้าไทยอย่างต่อเนื่อง และเพื่อสืบสาน อนุรักษ์ผ้าท้องถิ่นไทยให้คงอยู่ในแผ่นดินสืบไป และยังสนับสนุนส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพ และเสริมสร้างรายได้เพิ่มขึ้นให้กับกลุ่มสตรีในท้องที่/ท้องถิ่น ตลอดจนการส่งเสริมการท่องเที่ยวส่วนรูปแบบกิจกรรมความร่วมมือ นางมุกดา หลิมนุกูล พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จะเป็นการร่วมกันรณรงค์ให้คนไทยทุกเพศ ทุกวัน สวมใส่ผ้าไทยให้มากขึ้น ซึ่งปัจจุบันรัฐบาลได้รณรงค์ให้สวมใส่ผ้าไทยอย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 วัน เพื่อให้ประชาชนอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยผ่านการสวมใส่ผ้าท้องถิ่นไทย และยังสร้างเสริมรายได้ให้ผู้ประกอบการโอทอป ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย ตลอดจนผู้ประกอบอาชีพทอผ้า เพื่อสนับสนุนให้การณรงค์การสวมใส่ผ้าไทยของรัฐบาลเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ขอความร่วมมือหน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ภาคประชาชน สมาคมองค์กร สวมใส่ผ้าไทยในทุกโอกาส และร่วมกันในการประกาศยกย่องหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน สมาคมองค์กรต่างๆ  ที่มีการแต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง จนเกิดผลเป็นรูปธรรมด้าน นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตกล่าวถึงการจัดกิจกรรมงาน R-Phuket Fashion Week 2021 ที่ทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต กำหนดจัดให้มีขึ้นในวันที่ 1 ก.ค.64 ที่จะถึงนี้ เวลา 16.00-18.00 น. ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต  ว่า มีวัตถุประสงค์เพื่อนำนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสู่การปฏิบัติ โดยการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการจัดการเรียนการสอน และการบริหารจัดการ ประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนแบบ Education Studio  ส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการในยุค New Normal ส่งเสริมความร่วมมือการจัดการศึกษาระดับนานาชาติ ความร่วมมือกับสถานประกอบการ ในการเชื่อมโยงการศึกษาสู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวระดับโลก และการเปิดสถานศึกษาตามโครงการ R-Phuket Fashion Week 2021