ภูเก็ตเตรียมตั้งศูนย์ปฏิบัติการ “EOC Phuket tourism sandbox”

ภูเก็ตเตรียมตั้งศูนย์ปฏิบัติการ “EOC Phuket tourism sandbox” เป็นศูนย์ Command Center ยกระดับการสื่อสาร เชื่อมโยงกับเครือข่ายทุกภาคส่วน ติดตามนักท่องเที่ยวในระหว่างพำนักในพื้นที่ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาด covid-19 ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดที่ ห้องประชุมศูนย์รับแจ้งเหตุ 191 ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการ Phuket tourism sandbox โดยมี ว่าที่ร้อยตรี วิกรม จากที่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พล.ต.ต.ภรศักดิ์ นวนหนู ผบก.ภ.จว.ภูเก็ต นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ ปลัดจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าที่ส่วนราชการ ภาคเอกชน ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวภายหลัง ว่า จังหวัดภูเก็ตได้จัดตั้ง ศูนย์ปฏิบัติการ EOC Phuket tourism sandbox เป็น Command Center  โดยการนำเทคโนโลยี Phuket Smart city มาเป็นกลไกขับเคลื่อน มีผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ พร้อมด้วย ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ทหาร ตำรวจ บริหารจัดการ กำกับติดตามการเดินทางเข้าออกของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและคนไทยที่เดินทางจากต่างประเทศและในประเทศเข้าพื้นที่ภูเก็ต โดยจะมีระบบเชื่อมโยงกับด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานภูเก็ต ด่านตรวจคนเข้าเมืองทางบก ด่านท่าฉัตรไชย ด่านตรวจคนเข้าเมืองทางน้ำ ท่าเรืออ่าวฉลอง ท่าเรือรัษฎา ท่าเรืออ่าวปอ ศูนย์ประสานงานโรงพยาบาลรัฐและเอกชนสถานี ตำรวจภูธรจังหวัด ตำรวจน้ำ ตำรวจท่องเที่ยว ศูนย์ประสานงานโรงแรม Sha plus Manager ศูนย์ประสานงานสถานประกอบการ Sha Plus ศรชล.จังหวัดภูเก็ต สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลภาคใต้และบริษัทจำกัดมหาชนโทรคมนาคมแห่งชาติรวมทั้ง ศปก. ศบค. และ ศบค.มท.ซึ่งศูนย์ดังกล่าวจะตั้งที่ ศูนย์บัญชาการรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต เป็นศูนย์ Command Center ในการขับเคลื่อนภารกิจ รองรับ Phuket tourism Sandbox ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการควบคุมและติดตามนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เข้ามาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต และตลอดระยะเวลาที่พำนักในภูเก็ตโดยจะเชื่อมโยงกับ Application หมอชนะผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า สำหรับการวางมาตรการดังกล่าวถือเป็นการยกระดับและพัฒนา การทำงานบูรณาการกับหน่วยงานทุกภาคส่วน โดยการนำเทคโนโลยีมาใช้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป โดยด่านทางบก ที่ท่าฉัตรไชยจะมีการเปลี่ยนแปลงยกระดับมาตรการให้มีบุคลากร อุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัย ในการคัดกรองคนเข้าพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อควบคุมและป้องกันเชื้อจากภายนอกเข้ามาในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป