ททท. มอบตราสัญลักษณ์มาตรฐาน SHA Plus ให้แก่ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เตรียมพร้อมเปิด Phuket Sandbox

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วย นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) นายพิเชษฐ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และ นายธเนศ ตันติพิริยะกิจ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ร่วมกันมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐาน SHA Plus ให้แก่ผู้ประกอบการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวควบคู่มาตรฐานด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย เตรียมความพร้อมเปิด Phuket Sandbox ณ โรงแรมแมริออท เมอร์ลิน บีช จังหวัดภูเก็ต

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา  กล่าวว่า กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ให้ความสำคัญกับมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยของนักท่องเที่ยวเป็นอันดับแรกภายใต้นโยบายการเปิดรับนักท่องเที่ยว โดยจังหวัดภูเก็ตถือเป็นพื้นที่นำร่องที่ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามแผนที่รัฐบาลได้วางไว้ และเชื่อมั่นว่ามาตรฐาน SHA Plus จะเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตโดยไม่ต้องกักตัว มีความมั่นใจในความปลอดภัยและได้รับประสบการณ์ท่องเที่ยวที่น่าประทับใจ ภายใต้โครงการ Phuket Sandbox โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 นี้ขณะที่ นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า สัญลักษณ์มาตรฐาน SHA Plus จะแสดงว่าสถานประกอบการที่ได้รับมาตรฐาน SHA และมีพนักงานในสถานประกอบการนั้น ๆ ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้วมากกว่าร้อยละ 70 ซึ่งสามารถสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ (Herd Immunity) ได้ โดยปัจจุบันมีสถานประกอบการที่ได้ขึ้นทะเบียนมาตรฐาน SHA Plus ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตแล้วกว่า 460 แห่ง ซึ่งเป็นการตอกย้ำถึงภาพลักษณ์ความเป็นผู้นำอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตทั้งเรื่องมาตรฐานการบริการ ความสะอาด และความปลอดภัย รวมถึงเป็นแบบอย่างการบริหารจัดการนำร่องเปิดรับนักท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพที่ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชน

ทั้งนี้ มาตรฐาน SHA Plus เป็นการดำเนินงานต่อยอดจากโครงการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย หรือ Amazing Thailand Safety & Health Administration : SHA โดยความร่วมมือของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและกระทรวงสาธารณสุข และภาคเอกชน เพื่อยกระดับมาตรฐานของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยในมิติของความปลอดภัยด้านสุขอนามัย  และร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ในการป้องกันและลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโควิด-19สำหรับผู้ประกอบกิจการทั้ง 10 ประเภทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจท่องเที่ยว ได้แก่ 1.ภัตตาคาร ร้านอาหาร 2.โรงแรม ที่พัก สถานที่จัดประชุม 3.นันทนาการและสถานที่ท่องเที่ยว 4.ยานพาหนะ 5.บริษัทนำเที่ยว 6.สุขภาพและความงาม 7.ห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า 8.กีฬาเพื่อการท่องเที่ยว 9.การจัดกิจกรรม จัดประชุม โรงละคร โรงมหรสพ และ 10.ร้านค้าของที่ระลึกและร้านค้าอื่น ๆ ให้เกิดการยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ที่เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2563 โดยสถานประกอบการที่ได้รับมาตรฐาน SHA ยังได้การรับรองมาตรฐาน Safe Travels จากสภาการท่องเที่ยวโลก หรือ World Travel & Tourism Council (WTTC) อีกด้วย ซึ่งเป็นการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยของไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

สถานประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวทั้ง 10 ประเภทกิจการในจังหวัดภูเก็ตที่สนใจสมัครเข้ารับมาตรฐาน SHA Plus สามารถลงทะเบียนได้ที่ ภูเก็ตต้องชนะ.com สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่ facebook.com/Shaplusphuket/  ทั้งนี้ สามารถหาค้นหารายชื่อสถานประกอบการที่ได้รับมาตราฐาน SHA และ SHA Plus ได้ที่ www.thailandsha.com