ศรชล.ภาค 3 เฝ้าระวังโควิด-19 ด่านทางน้ำ บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจเรือสินค้า

ศรชล.ภาค 3 เฝ้าระวังโควิด-19 ด่านทางน้ำ บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจเรือสินค้า คัดกรองวัดไข้ อำนวยการในการรับคนไทยกลับประเทศผ่านด่านทางน้ำ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ระลอกใหม่ศรชล.ภาค 3 โดย ศคท.จว.ภก. ศรชล.ภาค 3 บูรณาการ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าเรือภูเก็ต ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ต ด่านศุลกากรภูเก็ต และฝ่ายปกครองภูเก็ต ในการตรวจสอบลูกเรือ M.T. สัญชาติไทย จำนวน 14 คน ซึ่งแสดงความจำนงขอเดินทางกลับเข้าประเทศผ่านด่านทางน้ำ ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินฯ โดยมีรายละเอียดการปฏิบัติดังนี้1.ข้อมูลเรือ และลูกเรือที่ลงทะเบียนไว้กับ กต.

– M.T. สัญชาติไทย ลูกเรือทั้งหมด 17 คน เดินทางมาจาก (Last Port) มาเลเซีย จอดทอดสมอบริเวณอ่าวมะขาม ต.วิชิต อ.เมือง จว.ภูเก็ต เมื่อ 27 มิ.ย.64 ซึ่งด่านควบคุมโรคฯ และ ศคท.จว.ภก. ศรชล.ภาค 3 ได้ตรวจคัดกรองลูกเรือตามมาตรการป้องกันโรคติดต่อไวรัส COVID-19 แล้ว ผลการตรวจทุกคนปกติ ไม่พบผู้ต้องสงสัยป่วยหรือมีไข้เกิน 37.5 องศาเซลเซียส ดำเนินพิธีการด้านตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อย

– ลูกเรือที่ลงทะเบียนไว้จำนวน 14 คน2.การปฏิบัติในการตรวจสอบลูกเรือ และส่งมอบตัวไปกักกันโรค

– ศคท.จว.ภก. ศรชล.ภาค 3 และด่านควบคุมโรคฯ ทำการตรวจคัดกรองลูกเรือทั้งหมดรวมจำนวน 17 คน ตามมาตรการป้องกันโรคติดต่อไวรัส COVID-19 ตรวจสอบใบรับรองแพทย์ ผลการตรวจทุกคนปกติ ไม่พบผู้ต้องสงสัยป่วยหรือมีไข้เกิน 37.5 องศาเซลเซียส และ ตม.ฯ ศุลกากร ฯ ได้ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องเรียบร้อย

– ศคท.จว.ภก. ศรชล.ภาค 3 ร่วมกับ ด่านควบคุมโรคฯ ตม.ฯ ศุลกากร ฯ ทำการส่งมอบลูกเรือ จำนวน 14 คน ให้กับฝ่ายปกครองจังหวัดภูเก็ตดำเนินการส่งตัวไปกักกันโรคที่โรงแรม รีเซนต้าภูเก็ต ต.วิชิต อ.เมือง จว.ภูเก็ต (Local State Quarantine) จำนวน 17 วัน เพื่อเฝ้าดูอาการตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดต่อไวรัส COVID-19ศคท.จว.ภก. ศรชล ภาค 3 “บูรณาการรักษาความมั่นคงท่าเรือในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของประเทศชาติและประชาชน