ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน สนับสนุนโครงการ PHUKET SANDBOX ณ ด่านตรวจท่าฉัตรไชย จังหวัดภูเก็ต

วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 พลเรือโทเชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 3 พร้อมนายทหารฝ่ายอำนวยการ เดินทางไปตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน สนับสนุนโครงการ PHUKET SANDBOX ณ ด่านตรวจท่าฉัตรไชย จังหวัดภูเก็ต โดยมี พลเรือตรีวโรดม สุวารี ผอ.สปรมน.1 สง.ปรมน.ทร. รอง ผอ.รมน.จังหวัด ภ.ก.(ท.) และกำลังพลผู้ปฏิบัติหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ร่วมให้การต้อนรับตามโครงการ PHUKET SANDBOX ซึ่งเป็นโครงการนำร่องของรัฐบาลด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย ในภาวะวิกฤต COVID-19 นั้น ทัพเรือภาคที่ 3 ได้จัดกำลังเข้าร่วมภารกิจนี้ โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย

กำลังทางบก โดยตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ได้จัดกำลังพลจาก กองพันรักษาฝั่งที่ 11 กรมรักษาฝั่งที่ 1 หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง จำนวน 12 นาย และตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป ได้เสริมกำลังจาก กองพันสารวัตรทหารเรือที่ 4 กรมสารวัตรทหารเรือ เข้าปฏิบัติหน้าที่เพิ่มเติม รวมจำนวนเจ้าหน้าที่ของทัพเรือภาคที่ 3 ทั้งหมด 40 นาย โดยร่วมปฏิบัติหน้าที่กับหน่วยความมั่นคงต่างๆ ในพื้นที่ ประกอบด้วย กองทัพภาคที่ 4 ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต เจ้าหน้าที่อาสารักษาดินแดน และหน่วยงานปกครองในพื้นที่ โดยมีหน้าที่คอยตรวจสอบบุคคล และยานพาหนะ ที่เดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดภูเก็ตในช่องทางบก ณ ด่านตรวจความมั่นคง ท่าฉัตรไชย ซึ่งเป็นทางเข้าทางบกแห่งเดียว ที่เชื่อมระหว่างเกาะภูเก็ตและจังหวัดพังงากำลังทางเรือและอากาศยาน ทัพเรือภาคที่ 3 ได้จัดกำลังทางเรือประกอบด้วย เรือ ต.229 และหน่วยรักษาความปลอดภัยทางทะเลกองทัพเรือเกาะภูเก็ต ปฏิบัติงานร่วมกับกำลังทางเรือของศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 3 ในการดูแลเส้นทาง เข้า – ออก ทางน้ำของจังหวัดภูเก็ต ซึ่งได้กำหนดไว้ 3 ท่าเรือหลัก ประกอบด้วย ท่าเทียบเรืออ่าวปอ ท่าเทียบเรือรัษฎา และท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง นอกจากนั้น ยังได้จัดกำลังเฮลิคอปเตอร์ ทำการลาดตระเวนทางอากาศ ซึ่งนอกจากจะเป็นการเฝ้าระวังตรวจคัดกรองผู้ที่สัญจรทางน้ำ เข้าจังหวัดภูเก็ต ยังเป็นการคอยให้ความช่วยเหลือประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ประสบเหตุการณ์ทางทะเลอีกด้วย นับว่าเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับจังหวัดภูเก็ตโครงการนำร่องด้านการท่องเที่ยวของไทยเป็นอย่างดีทั้งนี้ในส่วนกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบบุคคลและยานพาหนะที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ณ ด่านตรวจความมั่นคงท่าฉัตรไชย มีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงอื่นๆ ตลอด 24 ชม. โดยเน้นตรวจสอบผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดกลุ่มเสี่ยงทั้ง 34 จังหวัด ซึ่งจะต้องมีการฉีดวัคซีนครบตามที่กำหนด และมีผลตรวจ COVID-19 มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ตามนโนบายที่จังหวัดภูเก็ตกำหนด นอกจากนั้น ในการตรวจสอบทางทะเล ทัพเรือภาคที่ 3 ได้จัดกำลังทางเรือลาดตระเวนในทุกวัน โดยมีการประสานงานร่วมกับกำลังใน ศรชล.ภาคที่ 3 อย่างใกล้ชิด ซึ่งตลอด 15 วันที่ผ่านมา เราปฏิบัติหน้าที่ในการสนับสนุนโครงการ Phuket Sandbox ได้เป็นอย่างดี และหากมีการขอสนับสนุนกำลังเพิ่มเติม ทัพเรือภาคที่ 3 พร้อมที่จะสนับสนุนอย่างเต็มที่ต่อไป