มท.1 ประชุมทางไกลมอบแนวผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด รับมือ สถานการณ์การแพร่ระบาด covid-19

มท.1 ประชุมทางไกลมอบแนวผู้ว่าฯทุกจังหวัด รับมือ สถานการณ์การแพร่ระบาด covid-19 พัฒนาระบบ HI ,CI ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ใช้กลไกเครือข่ายที่มีอยู่สร้างการรับรู้ ช่วยเหลือประชาชนที่ป่วยจาก โควิด-19  ขณะที่จังหวัดภูเก็ต ขอความร่วมมือประชาชนงดการเดินทางข้ามจังหวัด  ปฏิบัติตามข้อกำหนด อย่างเคร่งครัด เพื่อร่วมกันป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ตลอดจนการนำเชื้อจากภายนอก เข้าพื้นที่ที่ ห้องประชุมราชสีห์ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายเพื่อป้องกัน ควบคุม และแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และหารือข้อราชการอื่น ๆ โดยมี นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย อธิบดี หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมการประชุม โดยเป็นการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ไปยังศาลากลางจังหวัด ทุกจังหวัด โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยส่วนภูมิภาค และส่วนกลางประจำภูมิภาค ร่วมประชุม ในส่วนของจังหวัดภูเก็ต นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนำหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วม  โดยที่ประชุมได้ติดตามสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของพื้นที่ 13 จังหวัด ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา กล่าวว่า รัฐบาลโดยศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (ศบค.) ได้ดำเนินการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผ่านกลไกของทุกจังหวัดและอำเภออย่างเข้มข้น เน้นย้ำให้ผู้ว่าราชการทั่วประเทศพัฒนาระบบ  HI (การแยกกันกันที่บ้าน) , CI (การแยกกักกันในชุมชน หรือ ศูนย์พักคอย )ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยใช้กลไกเครือข่ายที่มีอยู่ทั้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เครือข่าย อสม.สร้างการรับรู้และช่วยเหลือประชาชน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และ ให้ ผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงได้เข้าถึงการรักษาใข้เตียงในโรงพยาบาลด้าน นายนิพนธ์ บุญญามณี กล่าวว่า ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาร่วมดำเนินงานการบริหารจัดการสถานการณ์โควิด-19 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานในพื้นที่และเข้ามาดูแลประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน เช่นการอนุมัติงบประมาณจัดซื้อยาฟ้าทะลายโจร เพื่อช่วยเหลือประชาชนเบื้องต้น

ทั้งนี้ ภายหลังการประชุมร่วมกับส่วนกลางเสร็จสิ้น นายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้แถลงข่าวผลการประชุมกับสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบนโยบายให้ทุกจังหวัดดำเนินการดนตรีรณรงค์ให้ประชาชนปฏิบัติตนตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขคือ DMHTTA และการจัดระบบการดูแลผู้ติดเชื้อในพื้นที่ ให้มีประสิทธิภาพเพื่อดูแลประชาชนให้ครอบคลุมและทั่วถึง โดยในเรื่องนี้ ในส่วนของจังหวัดภูเก็ตยังคงสามารถบริหารจัดการได้ดีโดยผู้ติดเชื้อของจังหวัดภูเก็ตเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลของรัฐและโรงพยาบาลสนาม และผู้สัมผัสเสี่ยงสูงของจังหวัดภูเก็ตอยู่ในสถานที่ที่รัฐกำหนดคือLQ

นอกจากนี้สิ่งที่กระทรวงมหาดไทยกำชับเพิ่มเติมคือให้ทุกจังหวัดให้ความระมัดระวังในดำเนินการคือการบริหารจัดการและกำจัดขยะติดเชื้อ เช่นหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการควบคุมและลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

นายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวเพิ่มเติมถึงมาตรการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต   ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม- 2 สิงหาคม 2564 ว่า มาตรการสำคัญคือทุกคนที่เดินทางเข้าสู่จังหวัดภูเก็ต ต้องปฏิบัติดังนี้ 1.ได้รับการฉีดวัคซีนครบโดส และ2.ต้องมีผลตรวจ covid-19 เป็นลบ  มาไม่เกิน 72 ชั่วโมงสำหรับเยาวชนที่อายุตั้งแต่ 6 ปีแต่ไม่เกิน 18 ปี ต้องมีผลการตรวจcovid-19 เป็นลบ มาไม่เกิน 72 ชั่วโมง (หรือ 3วัน)  และผู้ที่หายจากอาการป่วยด้วยโรคโควิด 19 มาแล้วไม่เกิน 90 วัน ต้องมีผลการตรวจ covid-19 เป็นลบ

ยกเว้น กรณี  ต่อไปนี้  ต้องมีผลตรวจ covid-19 เป็นลบ  มาไม่เกิน72 ชั่วโมง

1.ผู้ขับรถฉุกเฉินทางการแพทย์  ผู้ป่วยฉุกเฉิน กู้ชีพกู้ภัย

  1. ผู้ขับรถรถขนส่งยาเวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ (ต้องมีหนังสือรับรองการขนส่ง)

3.ผู้มีนัดหมายฉีดวัคซีน covid-19 เข็มที่ 2 (ต้องมีใบนัดหมายฉีดวัคซีน covid-19 เข็มที่ 2)

4.ผู้มีความจำเป็นในการเดินทาง ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต(ต้องมีตั๋วโดยสารของวันที่เดินทางเท่านั้น)

ทั้งนี้ จังหวัดภูเก็ต ขอความร่วมมือประชาชนงดการเดินทางข้ามจังหวัด และปฏิบัติตามข้อกำหนด อย่างเคร่งครัด เพื่อร่วมกันป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ตลอดจนการนำเชื้อจากภายนอก เข้าพื้นที่

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต/ข่าว/ภาพ