ภูเก็ตร่วมประชุมรายงานสถานการณ์โควิด-19 ของจังหวัดภูเก็ต ต่อที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหาร สถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.)

จังหวัดภูเก็ตร่วมประชุมรายงานสถานการณ์โควิด-19 ของจังหวัดภูเก็ต ต่อที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหาร สถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.)

ที่ ห้องประชุม ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ 191 ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการและเอกชนร่วมประชุมรายงานสถานการณ์ covid-19 ของจังหวัดภูเก็ต ต่อที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหาร สถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.)โดยมีวาระสำคัญคือการรายงานผลการเปิดรับนักท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต ตามโมเดล Phuket Sandbox ในรอบวันที่ 29 ก.ค.64  มีเที่ยวบินเข้ามา 4 เที่ยวบิน นักท่องเที่ยวจำนวน 204 คน ผลการตรวจเชื้อ Negative 202 คน รอผลการตรวจ 2 คน ในการเปิดรับนักท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต ตามโมเดล Phuket Sandbox ตั้งแต่วันที่ 1-29 กรกฎาคม 2564 มีเที่ยวบินเข้ามาสะสมทั้งหมด 138 เที่ยวบิน มีนักท่องเที่ยวสะสมทั้งหมดรวม 12,599 คน ผลการตรวจหาเชื้อสะสม Negative 12,567 คน รอผลตรวจ 2 คน พบผู้ติดเชื้อ 30 คน  จำนวนนักท่องเที่ยว PHUKET SANDBOX ที่ยังคงอยู่ในจังหวัดภูเก็ต 3,458 คน จากยอดสะสมถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 รวม 12,599 คน

โอกาสนี้ที่ประชุมได้รายงานแผนการดำเนินการตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคสำหรับสถานประกอบการ โดยในส่วนของจังหวัดภูเก็ตเกิดการแพร่ระบาดในกลุ่มคนงานในแคมป์คนงาน จังหวัดภูเก็ต  ได้ดำเนินการปิดแคมป์แบบ กลยุทธ์ Bubble and Seal ควบคุมโควิด-19 โดยจะมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ เข้าไปดูแลตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง กระบวนการ Bubble and Seal  คือการบริหารจัดการโดยใช้มาตรการทางสังคมและมาตรการทางสาธารณสุข ใช้หลักการจัดการโควิด-19 ในแคมป์ อย่างมีส่วนร่วม (Bubble and Seal) เพื่อควบคุมเชื้อไม่ให้หลุดออกมาสู่สังคมภายนอก เป้าหมายลดความเสี่ยงในที่ทำงานและที่อยู่อาศัย และลดความเสี่ยงของกลุ่มคนงาน เพื่อควบคุมโรคให้ได้ตามแผนที่วางไว้ ในส่วนของผู้ติดเชื้อจะถูกกักตัวระหว่าง 14-28 วันเพื่อให้ปลอดภัยและหายจากโรคโควิด-19ในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้รายงานยืนยันความพร้อมในการสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดหาวัคซีนให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ได้ดำเนินการประสานกับสภากาชาดไทยขณะนี้ได้รับการยืนยันได้รับการจัดสรรวัคซีนมาจำนวน 5,060 โดส

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต/ข่าว/ภาพ