อบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้ตัวตนจากกีฬาอีสปอร์ต

เทศบาลนครภูเก็ตจัดโครงการพัฒนาบุคลากรกิจกรรมพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้หลักสูตร อบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้ตัวตนจากกีฬาอีสปอร์ต และการจัดการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตชิงแชมป์ประเทศไทยผู้สื่อข่าวรายงาน ที่ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ CIC ภูเก็ต นายสาโรจน์ อังคณาพิลาศ นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรกิจกรรมพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้หลักสูตร อบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้ตัวตนจากกีฬาอีสปอร์ต และการจัดการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตชิงแชมป์ประเทศไทย โดยมี นายเฉลิมพร ปิยณรงค์โรจน์ ปลัดเทศบาลนครภูเก็ต ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและผู้เข้ารับการอบรม เข้าร่วมนายเฉลิมพร กล่าวว่า ปัจจุบันการใช้สื่อออนไลน์ มีบทบาทสำคัญยิ่งในการเปลี่ยนแปลงชีวิตประจำวันของมนุษย์ โดยกลุ่มเด็กและเยาวชนเป็นกลุ่มที่มีแนวดน้มการใช้สื่อออนไลน์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในยุคสื่อออนไลน์ที่มีความซับซ้อนและยากต่อการควบคุมจากข้อมูลกรมสุขภาพจิตปี 2556 พบว่ามีเด็กและเยาวชนช่วงอายุ 6-25 ปี ติดเกมออนไลน์มากถึง 2.5 ล้านคน ซึ่งในปัจจุบันเด็กและเยาวชนมีการใช้อินเตอร์เน็ตเพิ่มมากขึ้น โดยมีกลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีการใช้อินเตอร์เน็ตมากเกินไปหรือติด Social Network จนทำให้เกิดผลเสียกระทบต่อการเรียน สภาพสังคม เสียเวลา เสียสุขภาพ เสียความสัมพันธ์กับคนในครอบครัว เพื่อนฝูง บางคนมีอาการหนักเช่นเดียวกับการติดยาเสพติด ประกอบกับข้อมูลศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กติดเกม สถาบันสุขภาพจิตราชนครินทร์ช่วง 3 เดือนแรกของปี 2560 พบผู้ป่วยเด็กและวัยรุ่นที่ได้รับการวินิจฉัยว่ามีปัญหาพฤติกรรมและอาการเสพติดเกมอยู่ในระดับปานกลางถึงรุนแรงที่ต้องเข้ารับการบำบัดทางจิตเวชอย่างเร่งด่วน เช่น โรคสมาธิสั้น โรคดื้อต่อต้าน โรควิตกกังวล โรคซึมเศร้า โรคบกพร่องทางการเรียนรู้รวมทั้งพฤติกรรมการโกหก การเล่นพนัน การหนีเรียน ไม่มีสมาธิในการเรียน หงุดหงิด อารมณ์เสียง่าย ไม่มีเหตุผลส่งผลต่อการเรียนจากปัญหาดังกล่าว เทศบาลนครภูเก็ต พิจารณาแล้วเห็นว่า กีฬาอีสปอร์ตจะช่วยเป็นตัวกลาวดึงเด็กและเยาวชนกลุ่มเล่นเกมเข้าสู่ระบบที่ถูกต้อง เด็กสามารถรู้จักการวางแผนและต่อยอดอาชีพได้ เป็นกีฬาที่มีความสำคัญ สามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้และมีประโยชน์ที่จะสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กให้คิดเป็น วางแผนเป็น ซึ่งทางสถานศึกษาจะต้องจัดกระบวนการเรียนรู้ในสถานศึกษา ซึ่งนอกจากผู้ปกครองแล้ว ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนและนักเรียนจะต้องมีความรู้ความเข้าในในกีฬาอีสปอร์ตชัดเจนตรงกัน โดยการจัดอบรมในครั้งนี้เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องฝึกทักษะและปฏิบัติจริง ตลอดจนส่งเสริมให้มีการพัฒนาและยกระดับกีฬาอีสปอร์ตในระดับของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ตและเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านกีฬาอีสปอร์ตของจังหวัดภูเก็ตและเพื่อเป็นการสร้างการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงในเวทีการแข่งขันระดับประเทศให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม