ร่วมไหว้องค์พ้อต่อก๊ง เพื่อสืบสานประเพณีพ้อต่อ สารทจีนภูเก็ต ประจำปี 2564

นายสาโรจน์ อังคณาพิลาส นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ร่วมไหว้องค์พ้อต่อก๊ง เพื่อสืบสานประเพณีพ้อต่อ สารทจีนภูเก็ต ประจำปี 2564 โดยมี นางสาวอรไพลิน ตระกูลปริพนธ์ นายศุภโชค ละอองเพชร นายประสิทธิ์ สินเสาวภาคย์ และนายพิศาล หัตการ รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต นายนิติ เพ็ชรประดับสกุล นายสมประสงค์ เอี่ยมสกุล และนายสุทธิพันธ์ สกุลเทพ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต นายชัยวิชิต เดชวรรคณีย์ และนายเชื้อ คงจีน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครภูเก็ต นายวรรณรัตน์ พฤกษ์ประทิ่น ประธานสภาเทศบาลนครภูเก็ต สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาล เข้าร่วมฯ ณ ศาลเจ้าเซงเต็กเบ๋วกวนอิมไต่ซื่อ (พ้อตอก๊งบางเหนียว) ถนนตะกั่วทุ่งงานประเพณีพ้อต่อ เป็นประเพณีเพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษ หรือผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว และเป็นประเพณีที่ชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติสืบทอดต่อกันมายาวนาน ประกอบด้วย พิธีบวงสรวง บำเพ็ญกุศล เพื่ออุทิศอานิสงส์ อันเกิดจากการบำเพ็ญนั้นแก่บรรพบุรุษ ญาติพี่น้องผู้ล่วงลับ อันเป็นการแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีของลูกหลาน ซึ่งเป็นประเพณีนิยมที่ได้ถือปฏิบัติสืบต่อกันมานาน จนเรียกได้ว่าเป็นงานประจำปีของชาวภูเก็ต โดยกำหนดจัดงานประเพณีฯ ตั้งแต่วัน 15ค่ำ เดือน 7 ตามปฏิทินจันทรคติจีน (ประมาณเดือน 9 ปฏิทินจันทรคติไทย) การประกอบพิธีพ้อต่อ จะมีการจัดเครื่องบวงสรวง ซึ่งมีทั้งอาหารคาวหวาน ผลไม้ต่างๆ และขาดไม่ได้คือ ขนมเต่าสีแดง หรือที่เรียกว่า “อั่งกู๊” เรียกได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ของงานประเพณีพ้อต่อ หมายถึง การมีอายุยืนเหมือนเต่า สำหรับในเขตเมืองกำหนดจัดงานประเพณีพ้อต่อ จำนวน ๗ แห่งเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยใช้มรดกทางทางวัฒนธรรมเป็นทุนในการส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่งวัฒนธรรมเป็นความมั่นคงของชาติเป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดชนชาติ ชุมชน สังคมและเผาพันธุ์มนุษย์บ่งบอกถึงเอกลักษณ์และวิถีชีวิตของตนเอง สืบทอดตั้งแต่บรรพบุรุษ มรดกทางวัฒนธรรมประเพณี จึงมีความสำคัญ มีคุณค่าที่ต้องอนุรักษ์ไว้ เพื่อปลูกจิตสำนึกให้คนในท้องถิ่นตระหนักถึงคุณค่า และความสำคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่จะต้องร่วมกันอนุรักษ์ภูมิปัญญาที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น รวมทั้งเพื่อแสดงสภาพชีวิตความเป็นอยู่และความเป็นมาของชุมชน อันจะสร้างความรู้และความภูมิใจในชุมชนท้องถิ่นด้วย เทศบาลนครภูเก็ต ได้กำหนดจัดโครงการจัดงานสืบสานความกตัญญูประเพณีพ้อต่อจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2564 ขึ้น โดยจัดให้มีพิธีไหว้พ้อต่อด้วยขนมเต่าสีแดง เรียกว่า “อั่งกู๊” เรียกได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ของงานประเพณีพ้อต่อ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของประเพณีนี้ ณ ศาลเจ้าและชุมชนในเขตเมือง ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (8) บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น และมาตรา 56 (8) ส่งเสริมการท่องเที่ยว>> สำหรับงานประเพณีพ้อต่อ (สารทจีน) ประจำปี 2564 เทศบาลนครภูเก็ต ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรม กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 20-28 สิงหาคม 2564 ณ ศาลเจ้าและชุมชนในพื้นที่เทศบาลนครภูเก็ต เพื่อร่วมสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น อันดีงามของชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดให้คงอยู่ และส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมแก่ประชาชน เยาวชน นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต>>> โดยปีนี้งดจัดงาน มีเฉพาะพิธีไหว้พ้อต่อ เนื่องจากปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ดังนี้

20 สิงหาคม 2564 ชุมชนตลาดใหญ่ ณ พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว ถนนกระบี่

22 สิงหาคม 2564 ชุมชนบางเหนียวเหนือ ณ ศาลเจ้าฮกหงวนก๊ง (วงเวียนสุรินทร์-หอนาฬิกา) ถนนภูเก็ต

23 สิงหาคม 2564 ชุมชนตลาดเหนือ ณ ศาลเจ้าจ้ออ๋อง ถนนกระบี่

26 สิงหาคม-6 กันยายน 2564 ชุมชนบางเหนียวล่าง ณ ศาลเจ้าเซงเต็กเบ๋วกวนอิมไต่ซื่อ (พ้อตอก๊งบางเหนียว) ถนนตะกั่วทุ่ง

27 สิงหาคม 2564 ชุมชนถนนกระบี่ ณ พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว ถนนกระบี่

28 สิงหาคม 2564 ชุมชนอ่าวเก ณ ร้านหมี่อ่าวเก ถนนพูนผล