เปิดท่าเทียบเรือประมงวันแรกมีเรือประมงทยอยเทียบท่านำสัตว์น้ำ กว่า 120,000 กิโลกรัม

เปิดท่าเทียบเรือประมงวันแรกมีเรือประมงทยอยเทียบท่านำสัตว์น้ำ กว่า 120,000 กิโลกรัม ขึ้นฝั่งเพื่อจำหน่าย หลังมีการปิดเพื่อคัดกรองและทำความสะอาดท่าเทียบเรือประมงทุกท่าผู้สื่อข่าวรายงาน ที่ ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต ซึ่งเป็นวันแรกที่เปิดให้เรือประมงเข้าเทียบท่าเพื่อขนถ่ายสัตว์น้ำขึ้นท่าและการซื้อขายสัตว์น้ำหลังจากที่มีการปิดมาก่อนหน้านี้เป็นเวลา 14 วัน เพื่อทำการคัดกรองทำความสะอาดฆ่าเชื้อทั้งหมด โดยในช่วงเช้าวันนี้ ทาง นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายวัชรินทร์ รัตนชู ประมงจังหวัดภูเก็ต และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมดูแลความเรียบร้อยบริเวณท่าเทียบเรือ ซึ่งมีเรือประมงทยอยนำปลาที่จับได้มาขนถ่ายสัตว์น้ำและมีพ่อค้า แม่ค้ามารับซื้อสัตว์น้ำอย่างคึกคักนายวัชรินทร์ รัตนชู ประมงจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า วันนี้เป็นการเปิดบริการขนถ่ายสัตว์น้ำขึ้นท่า การซื้อขายสัตว์น้ำของท่าเทียบเรือประมงภูเก็ตเป็นวันแรก หลังจากปิดเป็นเวลา 14 วัน เพื่อทำความสะอาดฆ่าเชื้อทั้งระบบเริ่มตั้งแต่ต้นน้ำ คือ เรือประมง แรงงานในเรือประมง ท่าเทียบเรือ แพปลา แรงงานคัดแยก  แม่ค้าซื้อขายสัตว์น้ำ ตลอดถึงผู้ขนส่งปัจจัยหรือสัตว์น้ำเข้าออกท่าเทียบเรือประมง ตลอดถึงการจัดวางระบบการป้องกัน เฝ้าระวังแบบบูรณาการให้เป็นไปตามคำสั่งของจังหวัดภูเก็ตและนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัด ภาคการประมงต้องได้มาตรฐานและปลอดภัยจากโรคโควิด-19 พร้อมกับเศรษฐกิจต้องเดินหน้าไปพร้อมกันอย่างมั่นคง แรงงานทุกคนไม่ว่าจะเป็นไทยหรือต่างด้าวต้องได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมด้วยหลักที่ว่า “เราอยู่ได้เพราะแรงงานทุกคน แรงงานทุกคนอยู่รอดได้เพราะเรา”นายวัชรินทร์ กล่าวต่อไปว่า ทางสำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ตได้ขอความร่วมมือให้ชาวประมงในจังหวัดภูเก็ตได้ปฏิบัติตามมาตรการตามคำสั่งจังหวัดภูเก็ตที่ท่าเรือและเรือประมงต้องทำกิจกรรมภายใต้ New Normal คือ แรงงานหรือผุ้ที่ปฏิบัติงานในภาคการประมงต้องผ่านการรับวัคซีนครบโดสและต้องผ่านการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทุก 7 วัน โดยผู้ประกอบการที่ผ่านการสอบต้องแนะนำวิธีการตรวจหาเชื้อเองภายใต้การกำกับของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข, ท่าเทียบเรือตั้งจุดคัดกรองผู้เข้าออกท่า มีบัตรประจำตัวแก่แรงงานทุกคน จัดพื้นที่สำหรับแรงงานในเรือประมง แรงงานคัดแยกสัตว์น้ำ แม่ค้าซื้อขายสัตว์น้ำ ไม่ปะปนกันในการทำงานและปฏิบัติตามหลัก DMHTTA อย่างเคร่งครัด แรงงานในเรือประมงเมื่อเรือเข้าเทียบท่าจะต้องอยู่เฉพาะในเรือหรือบริเวณท่าเรือเท่านั้นนอกจากนี้ที่ท่าเทียบเรือจะรายงานสถานการณ์ให้จังหวัดภูเก็ต โดยสำนักงานประมงจังหวัดทราบทางระบบ [email protected]ทุกวัน เพื่อประเมินเฝ้าระวังหรือเสนอปรับมาตรการเท่าที่จำเป็น และหากมีแรงงานติดเชื้อจะคัดแยกออกจากกลุ่มเพื่อกักตัวที่ศูนย์พักคอยท่าเทียบเรือประมงภูเก็ตหรือรักษาที่สถานพยาบาลที่เหมาะสมต่อไปอย่างไรก็ตาม จังหวัดภูเก็ตมีเรือประมงพาณิชย์ 352 ลำ ท่าเทียบเรือ 17 ท่า มีแรงงานในเรือประมงพาณิชย์ 3,159 คน เป็นแรงงานไทย 1,528 คนและแรงงานต่างด้าวพม่า กัมพูชาและลาว รวม 1,731 คน นอกจากนี้มีแรงงานคัดแยกสัตว์น้ำ 400 คน ตลอดถึงมีแรงงานต่อเนื่องรวมทั้งหมดประมาณ 5,000 คน มีมาตรการป้องกันเฝ้าระวังโรคโควิด-19 ทำการคัดกรองหาเชื้อเชิงรุกมาอย่างต่อเนื่องจนแยกผู้ติดเชื้อออกจากกลุ่มได้ครบถ้วน กักตัวผู้ติดเชื้อและดูแลรักษาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด มีการจัดตั้งศูนย์พักคอย (Community Isolation) รองรับผู้ติดเชื้อ 150 เตียง ขณะนี้มีแรงงานติดเชื้อเพศชายอยู่ที่ศูนย์พักคอยท่าเทียบเรือประมงภูเก็ตจำนวน 106 ราย นอกจากนี้มีการการจัดเรือพักคอย (Vessel Isolation) จอดที่จุดจอดเกาะตะเภาน้อย อำเภอเมืองภูเก็ต จำนวน 15 ลำ แรงงาน 157 ราย แยกเป็นกลุ่มแรงงานติดเชื้อ 3 ลำ แรงงาน20 ราย กลุ่มไม่ติดเชื้อ 12 ลำ แรงงาน 137 ราย ทุกคนสุขภาพแข็งแรงสำหรับวันนี้มีเรือประมงแจ้งเข้าทั้งเทียบเรือประมงภูเก็ตและท่าเทียบเรือประมงตั้งแต่เวลา 00.00 – 09.00 น. จำนวน 44 ลำ มีปริมาณสัตว์น้ำที่จับไดจำนวน 123,117 กิโลกรัม