ภูเก็ต 4 วันติดเชื้อกว่า 900 คน ตายแล้ว 4 ศพ

ขณะที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารายงานสถานการณ์การท่องเที่ยวห้วง 2 เดือนในโครงการ “ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์” ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม-31 สิงหาคม 64 มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวในภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์จำนวนทั้งสิ้น 26,400 คน สร้างรายได้ 1,634 ล้านบาท ก่อให้เกิดเงินหมุนเวียนต่อระบบเศรษฐกิจเป็นจำนวนเงิน 3,818 ล้านบาท นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาจะมีการใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวรวมทั้งสิ้นจำนวน 1,634 ล้านบาท แบ่งเป็น 1.การใช้จ่ายด้านที่พัก 565 ล้านบาท 2.การซื้อสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว 376 ล้านบาท 3.การซื้ออาหารและเครื่องดื่ม 350 ล้านบาท 4.ค่าบริการทางการแพทย์และสุขภาพ 229 ล้านบาท และ 5.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ อีก 114 ล้านบาท โดยการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวจำนวน 1,634 ล้านบาท ก่อให้เกิดเม็ดเงินที่หล่อเลี้ยงและขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ตลอดจนมีผลช่วยกระจายประโยชน์ด้านเศรษฐกิจสู่ภาคส่วนต่างๆ ทั้งที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวโดยตรง เช่น โรงแรม ร้านอาหาร การขนส่งโดยสาร เป็นต้น และธุรกิจอื่นที่เป็นห่วงโซ่อุปทานสนับสนุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เช่น ภาคการเกษตร อุตสาหกรรม พลังงาน เป็นต้น

ล่าสุดเมื่อเวลา 10.50 น.วันที่ 5 ก.ย. ที่ ศูนย์ปฏิบัติการ Phuket Sandbox ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผวจ.ภูเก็ต เป็นประธานประชุม ศปก.ศบค.และศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ร่วมกับ ศปก.ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ผ่านระบบประชุมออนไลน์ ZOOM  Meeting โดยจังหวัดภูเก็ต ได้รายงานความคืบหน้า

การดำเนินการของจังหวัดนำร่องในการเปิดรับนักท่องเที่ยว โดยมีประเด็นที่สำคัญ ยอดสะสมเที่ยวบินตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม-4 กันยายน 64 มีเที่ยวบินเข้ามาในจังหวัดภูเก็ตจำนวน  346 เที่ยว มีนักท่องเที่ยวตามโครงการภูเก็ตแซนบ๊อกทั้งสิ้น 28,197คน พบผู้ติดเชื้อ 88 คน  รักษาหายแล้ว 67 คน ข้อมูล ณ วันที่ 5 กันยายน 64 โดยนักท่องเที่ยวเดินทางกลับประเทศต้นทางแล้ว 10,492 คน นักท่องเที่ยวเดินไปท่องเที่ยวในจังหวัดอื่นๆ ของประเทศไทย 17,705 คน และยังคงมีนักท่องเที่ยวอยู่ในจังหวัดภูเก็ตจำนวน 4,963 คน ขณะที่ข้อมูลยอดจองห้อง SHA+ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงกันยายน 64 จำนวน 484,427 Pax/night อย่างไรก็ตามภาพรวมการดำเนินการตามแผนภูเก็ตแซนบ๊อกยังคงเดินหน้าต่อไปได้

นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผวจ.ภูเก็ตกล่าวว่า การควบคุมโรคในพื้นที่ขณะนี้จังหวัดได้ดำเนินการตรวจเชิงรุกในกลุ่มแรงงานต่างด้าว กลุ่มแรงงานประมง โดยสิ่งสำคัญคือ เมื่อพบผู้ติดเชื้อจะต้องนำเข้าสู่ระบบการรักษาโดยทันที

ขณะเดียวกันผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมด้วยว่า ตั้งแต่วันที่ 1-4 ก.ย.64 มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 รวมทั้งสิ้น 926 คน เสียชีวิต 4 ราย แยกเป็นวันที่ 1 ก.ย.จำนวน 204 ราย นักท่องเที่ยวในโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์จำนวน 2 ราย รวมเป็น 206 ราย วันที่ 2 ก.ย.จำนวน 235 ราย ไม่มีนักท่องเที่ยวในโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ติดเชื้อ วันที่ 3 ก.ย.จำนวน 242 ราย ไม่มีนักท่องเที่ยวในโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ และวันที่ 4 ก.ย.จำนวน 240 ราย มีนักท่องเที่ยวในโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์จำนวน 3 ราย รวมเป็น 243 ราย โดยมีนักท่องเที่ยวในโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ 5 ราย ยอดผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมทั้งสิ้น 5,254 ราย หายกลับบ้าน 3,095 ราย รักษาตัวใน รพ.2,332 ราย ข้อมูล ณ วันที่ 4 ก.ย.64 ขณะที่ข้อมูลการฉีดวัคซีนใน จ.ภูเก็ต ณ วันที่ 4 ก.ย.64 เป้าหมายที่วางไว้ 466,587 คน มีผู้ที่ฉีดเข็มที่ 1 แล้วจำนวน 430,505 คน คิดเป็น 92 เปอร์เซ็นต์ มีผู้ที่ฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 แล้วจำนวน 370,042 คน คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 79 เปอร์เซ็นต์