ติดตามการปฏิบัติราชการในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 6 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ติดตามการปฏิบัติราชการในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 6 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันผู้สื่อข่าวรายงาน ที่ โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฐ์  รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุมกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 6 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน โดยมี นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา หัวหน้าส่วนราชการภาครัฐเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโดยทางรองนายกรัฐมนตรีได้ติดตามความคืบหน้าของโครงการภูเก็ตแซนบ๊อกและการเดินทางไปท่องเที่ยวตามเกาะต่างๆในจังหวัดพังงาและกระบี่เพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวของจังหัดในฝั่งอันดามันซึ่งในช่วงที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปท่องเที่ยวยังจังหวัดพังงาและกระบี่ไม่มากนักเนื่องจากพึ่งได้รับการอนุมัติในการเดินทางไปท่องเที่ยวในส่วนของพื้นที่ที่เป็นเกาะเท่านั้น   นอกจากนี้ยังได้ติดตามในเรื่องของการฉีดวัคซีนให้ประชาชนในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตจังหวัดพังงาและจังหวัดภูเก็ตตลอดจนถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเพื่อจะได้นำข้อมูลไปหารือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาต่อไปสำหรับในส่วนของจังหวัดภูเก็ตได้ขอให้รองนายกรัฐมนตรีติดตามการอนุมัติโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากซึ่งทางจังหวัดภูเก็ตได้ส่งโครงการของบประมาณจากรัฐบาลเพื่อจ้างงานในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต จำนวน 1 พันล้านบาทซึ่งเบื้องต้นคาดว่าจะได้รับการอนุมัติงบประมาณจากรัฐบาลร้อยละ 50 หรือประมาณ 450 ล้านบาท เพื่อนำมาดำเนินโครงการในลักษณะของการจ้างงานให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเบื้องต้นรองนายกรัฐมนตรีได้รวบรวมข้อมูลเพื่อติดตามโครงการต่างๆให้แก่จังหวัดภูเก็ตต่อไป