ประมงจังหวัดภูเก็ตจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติประจำปี 2564

ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาชายฝั่งภูเก็ต ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ. ภูเก็ต นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ โดยมี นายวัชรินทร์ รัตนชู ประมงจังหวัดภูเก็ต และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมนายวัชรินทร์ กล่าว่า ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2549 อนุมัติให้วันที่ 21 กันยายนของทุกปี เป็นวันประมงแห่งชาติ ทั้งนี้เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ที่ทรงมีพระบรมราชโองการให้ตั้งกรมรักษาสัตว์น้ำขึ้นมาเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2469 ต่อมาได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็นกรมการประมงและเป็นกรมประมงในปัจจุบันสำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันประมงแห่งชาติปีนี้เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าได้เกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรสัตว์น้ำ รวมทั้งสิ่งแวดล้อมในแหล่งน้ำธรรมชาติและเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติและรณรงค์ให้ชุมชนมีส่วนร่วมและตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำ ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูและร่วมกันบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ทรัพยากรสัตว์น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างยั่งยืนตลอดไปและเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ของภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชนชาวประมง ประชาชนทุกหมู่เหล่าทั้งนี้ศูนย์วิจัยและพัฒนาชายฝั่งภูเก็ตได้จัดเตรียมพันธุ์กุ้งแชบ๊วยจำนวน 500,000 ตัวและลูกพันธุ์หอยชักตีนจำนวน 20,000 ตัวเพื่อทำการปล่อยในวันนี้