เปิดงานสมัชชาเครือข่ายสวัสดิการชุมชนจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 11

เครือข่ายองค์กรสวัสดิการชุมชนจังหวัดภูเก็ตจัดงานสมัชชาเครือข่ายสวัสดิการชุมชนจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 11 “คนภูเก็ตรวมใจ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่ ห้องประชุมพาโก้ สกาย โรงแรมเดอะพาโก้ อ.เมือง จ.ภูเก็ต นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดงานสมัชชาเครือข่ายสวัสดิการชุมชนจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 11 โดยมี นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นางวารุณี สกุลรัตนธารา ประธานเครือข่ายองค์กรสวัสดิการชุมชนจังหวัดภูเก็ต ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและสมาชิก เข้าร่วม

นางวารุณี กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานทั้งในระดับพื้นที่และระดับจังหวัด รวมทั้งทิศทางสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งของกองทุนสวัสดิการชุมชนและแผนการขับเคลื่อนการทำงานสวัสดิการชุมชนปี 2565 โดยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชนและการพัฒนาระบบการทงานที่เอื้อต่อการขับเคลื่อนการทำงานแบบบูรณาการ การสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน สร้างความสามัคคีในสังคม ซึ่งเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศที่ถาวรและยั่งยืน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคเอกชนธุรกิจ ช่วยกันสนับสนุนตามนโยบายของรัฐบาล สนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชนผ่านสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 ต่อเนื่องมาจนถึงปี 2564 ได้เกิดการขยายผลการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลในภาคใต้แล้วจำนวน 916 กองทุน สำหรับจังหวัดภูเก็ตมีการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลครบทั้ง 18 ตำบล/เทศบาลของจังหวัดภูเก็ตมีสมาชิกกองทุน 15,552 คน จำนวนเงินกองทุนสะสม 79,390,526.46 มีเงินกองทุนปัจจุบัน 28,943,823.84 บาท มีการช่วยเหลือสวัสดิการให้กับสมาชิกและผู้ที่ไม่ใช่สมาชิก 22,310 ราย เป็นเงินจำนวน 38,470,731 บาททั้งนี้ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทางกองทุนได้มีการให้การช่วยเหลือสมาชิกและคนในครอบครัวในเรื่องต่าง ๆ ตลอดมาเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกให้ดีขึ้น