“หมู่บ้านรักษาศีล 5” ตรวจประเมินหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการพื้นที่ตำบลสาคู

คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ตรวจประเมินหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการพื้นที่ตำบลสาคูผู้สื่อข่าวรายงาน ที่ วัดมงคลวราราม (วัดในยาง) ตำบลสาคู อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต พระเทพปัญญาโมลี ผู้แทน ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 หนใต้ ประธานฝ่ายสงฆ์ และ นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ประธานฝ่ายฆราวาส ร่วมกันเป็นประธานนำคณะกรรมการติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” จังหวัดภูเก็ต  ชุมชนบ้านรักษาศีล 5 ตำบลสาคู อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยมีพระเถรานุเถระ นายวัชรธร กำลังเกื้อ กำนันตำบลสาคูและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมนายวัชรธร กำลังเกื้อ กำนันตำบลสาคู กล่าวว่า  ประชาชนในชุมชนตำบลสาคู ได้ถือปฏิบัติรักษาศีล 5 เข้าวัดทำบุญ ฟังเทศน์ ในวันสำคัญทางพระพุทธศาลนา มีการจัดตั้งศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ถือศีลกินเจ งดเหล้าเข้าพรรษา กิจกรรมต่อต้านยาเสพติดในชุมชน และนำหลักการศีล 5 มาใช้ในชีวิตประจำวัน เป็นผลให้ทุกคนในชุมชน มีศีลธรรม มีคุณธรรม มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีความสมานฉันท์ ปรองดองสามัคดี มีสันติสุข ยึดมั่น ในหลักธรรมทางศาสนา พร้อมทั้งน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีรักษาศีล ปฏิบัติธรรม ตามหลักวัฒนธรรมไทย ไปใช้ในการดำรงชีวิต ปัญหาหมดไป สิ่งดีงามเกิดขึ้น เป็นแบบอย่างที่ดีโดยเน้นการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5  โดยใช้พื้นที่ชุมชนตำบลสาคู เพื่อค้นหาวิธีปฏิบัติร่วมกัน ทำให้โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 บรรลุผลสำเร็จ เป็นชุมชนต้นแบบในการสร้างพื้นที่สันติภาพที่มีความสงบสุข สามัดดี ปรองดอง เป็นพื้นฐานของประชาชนในจังหวัด ซึ่งพุทธศาสนิกชนทั้งหลายในทุกภาคส่วนได้เป็นกำลังสำคัญในการธำรงรักษาศาสนาให้มั่นคง ยั่งยืน เป็นประโยชน์ต่อการทำงานของคณะสงฆ์ในการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 และนำพาสังคมไปสู่ความสมานฉันท์ปรองดอง และมีความสุขสงบ มีสันติสุข ของจังหวัดภูเก็ตสืบไปนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า  แนวคิดที่ได้จากการลงพื้นที่ติดตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีล 5 ของจังหวัดภูเก็ตใครั้งนี้จังหวัดจะได้นำข้อมูลดังกล่าวไปปรับใช้เพื่อใช้ในการพัฒนาจังหวัดภูเก็ต   ทั้งในด้านการพัฒนาจิตใจให้แก่ประชาชนก็ไม่ทอดทิ้งโดยทำควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านวัตถุ เช่น โครงการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา โครงการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมเด็กและเยาวชน เป็นต้น ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้เป็นการรณรงค์ ส่งเสริมให้คนเข้าวัดพัฒนาจิตใจ ปฏิบัติธรรม ศึกษาหลักธรรมคำสอน เพื่อใช้เป็นหลักในการดำเนินชีวิต ซึ่งจะส่งผลต่อการสร้างสังคมสันติสุขอย่างยั่งยืนต่อไปนอกจากนี้ยังได้มีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณพร้อมเงินรางวัลแก่ บ้านเก็ตโฮ่ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 3  หมู่บ้านรักษาศีล 5 ต้นแบบประจำปี 2563 พร้อมมอบถุงศีล 5 ปันสุขแก่ผู้แทนหมู่บ้านเพื่อนำไปมอบให้แก่สมาชิกในหมู่บ้านจำนวน 50 ชุด