ภูเก็ตเร่งหาแนวทางกำหนดเปิดภาคเรียนที่ 2/2564

รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตประชุมหารือร่วมกับศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ผู้บริหารสถานศึกษาภาครัฐ เอกชน และผู้แทนอาชีวศึกษาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อกำหนดแนวทางการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ของจังหวัดภูเก็ตผู้สื่อข่าวรายงาน ที่ ห้องประชุมชั้น 1 ศาลากลางภูเก็ต นายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ผู้บริหารสถานศึกษาภาครัฐ เอกชน และผู้แทนอาชีวศึกษา ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อกำหนดแนวทางการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ของจังหวัดภูเก็ต โดยข้อสรุปจากการประชุมในครั้งนี้จะนำเสนอในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ตเพื่อพิจารณาอนุญาตต่อไปนายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวภายหลังการประชุมว่า ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดให้ทุกสถานศึกษาจะต้องมีการจัดทำมาตรฐานกลาง รวม 3 มาตรฐาน ก่อนการเปิดภาคเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดโรงเรียนของสถานศึกษา คือ 1. จัดทำมาตรฐาน Thai Stop covid 2. จัดทำมาตรฐาน MOE Covid และ 3. จัดทำแผนเผชิญเหตุ โควิด โดยพบว่า สถานศึกษาส่วนใหญ่ในจังหวัดภูเก็ตได้ดำเนินการจัดทำและผ่านเกณฑ์มาตรฐานแนวทางการดำเนินงาน เพื่อเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2564  สำหรับโรงเรียนประเภทไป-กลับ ที่มีความพร้อมตามหลักเกณฑ์การประเมิน Sandbox: Safety zone in school และหลักเกณฑ์การพิจารณาสำหรับการใช้อาคารหรือสถานที่ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา เพื่อการสอบ การฝึกอบรมหรือการทำกิจกรรมใดๆ ที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากตามประกาศกระทรวง ศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริการราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 32) เป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งนี้ที่ประชุมเห็นชอบร่วมกันว่า ให้ทุกโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เปิดภาคเรียนการสอนได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด โดยรูปแบบการดำเนินการนั้น ขึ้นอยู่กับความพร้อมของแต่ละสถานศึกษา ตามมาตรการที่ทางกระทรวงฯ กำหนด  โดยในส่วนของเหตุผลที่จะทำให้แต่ละสถานศึกษามีการเปิดภาคเรียนในระบบ Onsite  (มานั่งเรียนในชั้นเรียน) ซึ่งอาจจะแตกต่างกัน จะยึดเกณฑ์จากเงื่อนไขระยะเวลาของการรับวัคซีนของนักเรียนที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป เนื่องจากนักเรียนในแต่ละโรงเรียนได้รับวัคซีนในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน ซึ่งประเด็นนี้ทางสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ได้ให้ข้อแนะนำถึงความปลอดภัยและความมั่นใจ ในทางการแพทย์ โดยกำหนดว่า เมื่อนักเรียนได้รับวัคซีน 1 เข็ม จะต้องเว้นช่วงห่าง 2 สัปดาห์เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน ดังนั้นโรงเรียนใดจะดำเนินการเปิดเรียนในระบบ Onsite จะต้องนำเงื่อนไข การรับวัคซีนของนักเรียนมาเป็นตัวพิจารณาด้วย

ดังนั้นผู้ปกครองที่มีบุตรหลานอยู่โรงเรียนใดๆ ขอให้ติดตามวันเปิดภาคเรียนและรูปแบบการจัดการเรียนของแต่ละโรงเรียนที่บุตรหลานเข้ารับการศึกษาอยู่ ว่าจะเป็นการเปิดแบบ Onsite หรือออนไลน์ หรือรูปแบบอื่นใดตามความเหมาะสม ภายใต้มาตรการของกระทรวงศึกษาธิการ และระบบสาธารณสุข แต่เบื้องต้น คือ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ทุกโรงเรียนในจังหวัดภูเก็ตจะต้องมีการเปิดเรียนในระบบออนไลน์ส่วนของแนวทางการเปิดเรียนสำหรับเด็กนักเรียนที่อยู่ในระดับบริบาล อนุบาลและระดับประถม ซึ่งเป็นกลุ่มนักเรียนที่มีอายุไม่เกิน 12 ปี โดยกลุ่มนี้ยังไม่มีวัคซีนฉีด ทางโรงเรียนสามารถเปิดเรียนในระบบออนไลน์ หรือ Onsite ได้ตามความพร้อมของสถานศึกษา โดยจะต้องมีการจัดระบบการเว้นระยะห่างของการจัดการเรียนการสอน การจำกัดจำนวนนักเรียน ตามแผนที่โรงเรียนกำหนด