ทต.ศรีสุนทร จัดฝึกอบรมอาชีพ“การทำผ้ามัดย้อม”แก่ประชาชนในตำบลศรีสุนทร

ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่ ศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ 2 นายเฉลิมพล เกิดทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร เป็นประธานเปิด โครงการฝึกอบรมอาชีพทุกอาชีพแก่ประชาชนในตำบลศรีสุนทร “การทำผ้ามัดย้อม” โดยมีนางสาวเสาวลักษณ์ จงหวัง รษก.ผอ.กองสวัสดิการสังคม เจ้าหน้าที่เทศบาล วิทยาการและผู้เข้าอบรมจำนวน 30 คนเข้าร่วมนายเฉลิมพล เกิดทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร กล่าวว่าจังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยว มีสถานที่ท่องเที่ยวและธรรมชาติที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศให้หลั่งไหลเข้ามาในจังหวัดฯ ส่งผลให้เกิดการหมุนเวียนของเศรษฐกิจภายในจังหวัดภูเก็ต แต่ในปัจจุบัน เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ทำให้ประชากรทั่วประเทศ รวมทั้งประชากรที่อาศัยอยู่ในจังหวัดภูเก็ต เกิดปัญหาการว่างงานจำนวนมากนายกฯ กล่าวอีกว่า เทศบาลตำบลศรีสุนทร ได้ตระหนักสถานการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้น ทั้งยังตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมการฝึกและพัฒนาอาชีพ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ฯ มีองค์ความรู้ และสามารถนำองค์ความรู้นั้นมาดำเนินกิจการในการผลิตสินค้าหรือบริการ เพื่อสร้างรายได้และสามารถนำไปหล่อเลี้ยงชีวิตของตนและครอบครัวในสถานการณ์ดังกล่าว ตลอดไปจนถึงสามารถนำความรู้ไปต่อยอดให้เกิดความยั่งยืนแก่ชุมชนได้