กิจกรรมเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวชูอันดามันให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ตจัดกิจกรรมเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยว/ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ โครงการยกระดับมาตรฐานบริการอาหารถิ่น เพื่อส่งเสริมให้ภูมิภาคอันดามันเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก ประจำปี 2564เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 ที่ โรงแรมเพิร์ลภูเก็ต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรมเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยว/ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ โครงการยกระดับมาตรฐานบริการอาหารถิ่น เพื่อส่งเสริมให้ภูมิภาคอันดามันเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก ประจำปี 2564 โดยมี นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมอบเกียรติบัตรให้กับตัวแทนจาก 5 ชุมชน/หมู่บ้าน นำร่อง โครงการยกระดับมาตรฐานบริการอาหารถิ่น เพื่อส่งเสริมให้ภูมิภาคอันดามันเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก ประจำปี 2564 รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการฯ ดังกล่าวสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต ได้จัดทำโครงการยกระดับมาตรฐานบริการอาหารถิ่นเพื่อส่งเสริมให้ภูมิภาคอันดามันเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก ประจำปี 2564 ขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนาและยกระดับหมู่บ้าน/ชุมชนเป้าหมายของจังหวัดภูเก็ต จำนวน 5 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านเกาะมะพร้าว หมู่ 6 ต.เกาะแก้ว อ.เมืองภูเก็ต , บ้านป่าหล่าย หมู่ที่ 3 ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต , บ้านป่าคลองชีพ หมู่ที่ 9 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง , บ้านม่าหนิก หมู่ที่ 7 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง และบ้านท่าฉัตรไชย หมู่ที่ 5 ต.ไม้ขาว อ.ถลาง ให้เป็นหมู่บ้าน/ชุมชน ในการเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน และการท่องเที่ยว สร้างรายได้พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและยั่งยืน จังหวัดภูเก็ตโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแหล่งเลี้ยงสัตว์น้ำทางเศรษฐกิจเพื่อเชื่อมโยงเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน เพื่อพัฒนาผู้นำ กลุ่มองค์กรเครือข่าย/ชุมชน ให้เป็นแบบอย่างในการพัฒนาศักยภาพด้านการต้อนรับนักท่องเที่ยวเพื่อให้สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชน รวมทั้งเพื่อเป็นการเชื่อมโยงหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว ที่มีความโดดเด่น เรื่องภูมิปัญญาในการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์เด่นในกลุ่มงานเกษตร “กุ้งมังกร,สับปะรดภูเก็ต” และสถานที่ท่องเที่ยวคุณภาพที่เชื่อมโยงกับอาชีพของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน ที่เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ (กุ้งมังกร,ปลาช่อนทะเล) อาชีพทางการเกษตร (สับปะรด) ดึงดูดนักท่องเที่ยว สร้างรายได้ให้กับชุมชนสู่ความยั่งยืน