ประชุมแนวทางการบริหารจัดการแก้ไขปัญหา COVID-19 ของจังหวัดภูเก็ต

ภูเก็ตภาครัฐและเอกชน ร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการภูเก็ตแซนด์บล็อก และประชุม ศปก.ศบค. เพื่อวางแนวทางในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา COVID-19 ของจังหวัดภูเก็ต

ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่ ห้องประชุมศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ 191 ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ร่วมการประชุมทางไกลกับกับ ศปก. ศบค.ง โดยมี นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายแพทย์กู้ศักดิ์ กู้เกียรติกูล นายแพทย์สาธารณสุขังหวัดภูเก็ต นายแพทย์ วีระศักดิ์ หล่อทองคำ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต และนายภูมิกิตติ์ รักแต่งาม นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโดย นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้รายงานผลประเด็นเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นในการดำเนินการของจังหวัดนำร่องในการเปิดรับนักท่องเที่ยวและแนวทางในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา COVID-19 ของจังหวัดภูเก็ต ใน 4 ประเด็นกับ ศบค.ส่วนกลาง ประกอบด้วย

1.ปัญหาความล่าช้าในการอนุมัติ Thailand Pass ให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ อนุมัติล่าช้าไม่ทันต่อเวลา ทางจังหวัดขอเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาในเรื่องดังกล่าว โดยนำเรียนกระทรวงมหาดไทยเพื่อหารือไปยังศบค.ว่าอำนาจการอนุมัติให้นักท่องเที่ยวต่างชาติ เดินทางเข้าไทยผ่าน Thailand pass ที่สนามบินภูเก็ตมิได้เป็นอำนาจของจังหวัดภูเก็ต เพราะการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดตั้งเป็น One stop service คน/งบประมาณ/สถานที่/เครื่องมือที่ใช้ต้องสามารถทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง และจัดตั้งศูนย์ CallCenter เพื่อตอบทุกปัญหาของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ซึ่งเกินศักยภาพและเกินอำนาจของจังหวัดภูเก็ต

2.ปัญหาเรื่องการตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ (RT-PCR) ครั้งที่ 2 ไม่เพียงพอกับนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น แนวทางการแก้ไขปัญหาโดย จังหวัดภูเก็ตได้มีการประชุมร่วมกับส่วนราชและภาคเอกชน สคร.11 ศูนย์วิทย์ฯ โรงพยาบาล สมาคมต่างๆเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ให้เพิ่มขีดความสามารถ ได้แก่ เพิ่มรถ Mobile Lab จำนวน 5 คันโดย 2 คันแรกจะเข้ามาที่จังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2565 จะดำเนินการตรวจหาเชื้อได้เพิ่มขึ้นวันละ 1,200 คน และปรับวิธี Lab เป็น Full sample ตั้ง call center รับประสานงานจาก SHA plus manager หรือหากเพิ่มค่าตรวจ PCR ครั้งที่ 2 ก็น่าจะจูงใจ ให้โรงพยาบาลเอกชนเข้ามาร่วม ดำเนินการมากขึ้น

3.ปัญหาจำนวน Hospitel กับ Hotel Isolation ไม่เพียงพอรองรับจำนวนผู้ป่วยสีเขียว  แนวทางการแก้ไขปัญหาโดยให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ร่วมกับสมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ เจรจากับโรงแรมต่างๆ ให้เปิดรับ Hospitel หรือปรับบางส่วนเป็น Hotel Isolation เพื่อรองรับลูกค้าตนเองที่มีผล positive โดยไม่ต้องผลักดันออกไปพักที่อื่น ขณะเดียวกันโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต กำลังเร่งสำรวจประเมินโรงแรมเพิ่มเติมที่สมัครใจเป็น hospitel คาดว่าจะเพิ่มได้อีก 200 ห้อง4.ปัญหานักท่องเที่ยวต่างประเทศมีประกันภัยของบริษัทต่างประเทศที่ไม่ครอบคลุมการเจ็บป่วย หรือป่วยโควิด-19 ที่มีอาการเล็กน้อย ซึ่งแก้ไขปัญหาเสนอให้ศบค.กำหนดมาตรการการเดินทางเข้ามาของนักท่องเที่ยวต่างชาติต้องทำประกันภัยกับบริษัทประกันภัยของคนไทย

ซึ่งทางศบค.ส่วนกลางได้แจ้งในที่ประชุมว่า ทางส่วนกลางจะดำเนินการประเมินและพิจารณาประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในการดำเนินการของจังหวัดนำร่อง ในการเปิดรับนักท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตตามลำดับความสำคัญ เช่นเรื่องของจัดสรรทรัพยากร และสนันสนุนภารกิจการ Swab บริเวณท่าอากาศยานภูเก็ต และการ Swab ครั้งที่ 2 ของนักท่องเที่ยว การจัดการ Hospitel กับ Hotel Isolation สำหรับการดูแลนักท่องเที่ยวที่ติดเชื้อ และเรื่องของการกำกับดูแลภูเก็ตแซนด์บล็อก เพื่อเร่งดำเนินการในการช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นของจังหวัดภูเก็ต

นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ขอขอบคุณคณะนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ท่านรองนายกรัฐมนตรี ผู้บริหารของศบค.ส่วนกลาง ที่ได้กรุณารับทราบปัญหาของจังหวัดภูเก็ต และได้ลงมาแก้ไขปัญหา และหาทางแก้ไขร่วมกับจังหวัดภูเก็ตอยู่ในขณะนี้ ทั้งในส่วนของสาธารณสุขและส่วนอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจากการทำงานของจังหวัดภูเก็ตในช่วงที่ แซนด์บล็อก Version แรก ทำให้จังหวัดภูเก็ตได้เห็นปัญหาและมีประสบการณ์ในการบริหารจัดการ เนื่องจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นบางส่วน  ต่างจากสถานการณ์ที่ผ่านมา ดังนั้นจังหวัดภูเก็ตต้องปรับแนวคิดปรับวิธีการในการทำงานมากขึ้น โดยมีการวางแผนปรับภูเก็ตแซนด์บล็อกเป็น Version ที่ 2 ในการเตรียมความพร้อมและแก้ไขปัญหาการรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดภูเก็ต และสามารถอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว รวมถึงต้องทำให้นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจกับการปฏิบัติงานของจังหวัดภูเก็ตอีกด้วยนายณรงค์ กล่าวต่ออีกว่า จังหวัดภูเก็ตเตรียมการเดินหน้าต่อในเรื่องของการฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 ให้มากที่สุด ซึ่งเรื่องนี้เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องชาวจังหวัดภูเก็ตว่า การติดเชื้อไม่มีอาการ ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยสีเขียวเป็นหลัก ในส่วนของเตียง และเจ้าหน้าที่ ที่มีอยู่ในพื้นที่มีเพียงพอ สำหรับการดูแลประชาชน แต่ในการดูแลนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ติดเชื้อ อาจจะมีสถานที่รองรับหรือเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ จึงขอให้ส่วนกลางสนับสนุนในส่วนนี้ให้กับทางจังหวัดภูเก็ต ทั้งนี้จังหวัดภูเก็ต มีการเตรียมความพร้อมในการกำกับดูแล และได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนด้วยดี ทั้งส่วนของพี่น้องประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  อาทิเช่น ซอยบางลา ป่าตอง ทุกคนให้ความร่วมมือกัน จัดทำ big cleaning สร้างความรับผิดชอบกันมากยิ่งขึ้น ขณะนี้ทุกคนจังหวัดภูเก็ต กำลังเดินทางไปได้ด้วยดี เพราะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเป็นจำนวนมาก ทำให้เศรษฐกิจดีขึ้น จึงอยากฝากถึงพี่น้องประชาชนทุกคน สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ถ้าจะให้จังหวัดภูเก็ต มีสถานการณ์ที่ดีเช่นนี้ไปเรื่อยๆ   ทุกคน ทุกภาคส่วน ต้องช่วยกันควบคุมโรคระบาดโควิด-19 และดูแลตนเอง โดยปฏิบัติตามมาตรการของสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ถ้าทั้งจังหวัดภูเก็ตร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง จังหวัดภูเก็ต จะสามารถดูแลกันได้และก้าวข้ามผ่าวิกฤตครั้งนี้ไปได้